Sidebar

Magazine menu

02
T2, 10

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 157

Vũ Hiển Lan

Học viện Ngân hàng, Hà Nội, Việt Nam

Phùng Thị Duệ Nhi

Học viện Ngân hàng, Hà Nội, Việt Nam

Tạ Thị Thanh Xuân

Học viện Ngân hàng, Hà Nội, Việt Nam

Trần Ngọc Mai

Học viện Ngân hàng, Hà Nội, Việt Nam

Ngày nhận: 06/03/2023; Ngày hoàn thành biên tập: 06/06/2023; Ngày duyệt đăng: 06/07/2023

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.022023.1052

Tóm tắt

Bài viết tập trung nghiên cứu hiệu quả sử dụng năng lượng và tác động của các yếu tố từ môi trường bên ngoài đến hiệu quả sử dụng năng lượng ở 10 quốc gia thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong khoảng thời gian 16 năm (2000 -2015), sử dụng phân tích ranh giới ngẫu nhiên và hồi quy bình phương nhỏ nhất. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiện nay hiệu quả kỹ thuật của việc sử dụng năng lượng của các quốc gia CPTPP vẫn còn ở mức chưa tối ưu. Bên cạnh đó, các yếu tố môi trường được chỉ ra là có tác động đến hiệu quả sử dụng năng lượng của các quốc gia CPTPP bao gồm Cấu trúc công nghiệp, Mức độ đô thị hóa và Thương mại hàng hóa, Cấu trúc tiêu thụ năng lượng, Tỷ lệ GDP đầu người, Số lượng khách du lịch. Kết quả nghiên cứu sẽ hữu ích đối với các chính phủ trong việc đánh giá tác động của việc sử dụng năng lượng đối với các quốc gia CPTPP; qua đó hỗ trợ xây dựng các chiến lược và quy định phù hợp nhằm cải thiện vấn đề sử dụng năng lượng.

Từ khóa: CPTPP, SFA, năng lượng, hiệu quả, Việt Nam