Sidebar

Magazine menu

24
T2, 06

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 157

Nguyễn Văn Thích

Trường Đại học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày nhận: 14/10/2022; Ngày hoàn thành biên tập: 07/08/2023; Ngày duyệt đăng: 18/08/2023

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.102022.1029

Tóm tắt 

Vốn xã hội được coi là tài sản có giá trị đối với các doanh nghiệp. Nghiên cứu này tập trung xem xét tầm quan trọng của các khía cạnh vốn xã hội trong mối quan hệ người mua - nhà cung cấp. Đồng thời cũng xem xét tác động của thay đổi công nghệ với mối quan hệ giữa các quy mô vốn xã hội và hiệu quả của các nhà cung cấp. Nghiên cứu thực hiện khảo sát trên 92 nhà cung cấp. Phương pháp hồi quy tuyến tính bội được sử dụng để xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố. Kết quả phân tích cho thấy nhận thức vốn xã hội có tác động tích cực và đáng kể. Tuy nhiên, cấu trúc vốn xã hội không thể xác định được mức độ tác động. Bên cạnh đó, phân tích cũng cho thấy rằng sự thay đổi trong công nghệ có thể giúp các nhà cung cấp phát triển sản phẩm mới và thâm nhập vào những thị trường mới. Kết quả của nghiên cứu này sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về vai trò của vốn xã hội trong mối quan hệ người mua - nhà cung cấp, và giúp các nhà quản trị xác định rõ tác động của sự thay đổi trong công nghệ trong xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ khóa: Vốn xã hội, Người mua, Nhà cung ứng, Công nghệ, Hiệu quả chiến lược

PDF tại: https://drive.google.com/file/d/1tpAzULhPDKaSQB4bK5AqgwMCURmqp7Xj/view