Sidebar

13
T5, 05

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 135

Lê Hoàng Vinh
Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Vũ Thị Anh Thư
Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Cao Nguyễn Quý Tâm
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Kỹ thuật Việt Ân, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày nhận: 01/10/2020; Ngày hoàn thành biên tập: 18/12/2020; Ngày duyệt đăng: 29/12/2020

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thuế suất hiệu dụng (ETR) của các doanh nghiệp (DN) phi tài chính niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. Mẫu nghiên cứu là 211 DN trong giai đoạn 2014-2019 và dữ liệu thứ cấp được tiếp cận từ báo cáo tài chính đã kiểm toán của các DN. Phân tích hồi quy theo GLS khẳng định đòn bẩy tài chính, quy mô DN và khả năng sinh lời ảnh hưởng ngược chiều đến ETR, trong khi đó mức độ đầu tư tài sản cố định và mức độ đầu tư hàng tồn kho có ảnh hưởng cùng chiều đến ETR.

Từ khóa: Doanh nghiệp phi tài chính, Các yếu tố ảnh hưởng, Thuế suất hiệu dụng


DETERMINANTS OF EFFECTIVE TAX RATE OF NON-FINANCIAL FIRMS LISTED ON HO CHI MINH STOCK EXCHANGE

Abstract: This paper studies determinants of the effective tax rate (ETR) of non-financial firms listed on Ho Chi Minh Stock Exchange. The data have been collected from audited financial statements of 211 non-financial firms in the period of 2014-2019. The estimation results with the GLS method show that financial leverage, firm size, and profitability have negative effects on ETR, while capital intensity and inventory intensity have positive effects on ETR.

Keywords: Non-financial firms, Factors, Effective tax rate

Đọc bản PDF full tại đây: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THUẾ SUẤT HIỆU DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP PHI TÀI CHÍNH NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH