Sidebar

Magazine menu

24
T4, 07

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 165

Nguyễn Thị Xuân Hòa[1]

Đại học Bách Khoa Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Đức Anh

Đại học Bách Khoa Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam

Ngô Hữu Quang

Đại học Bách Khoa Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Huyền Trang

Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, Việt Nam

 

Ngày nhận: 27/05/2024; Ngày hoàn thành biên tập: 13/06/2024; Ngày duyệt đăng: 17/06/2024

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.052024.1154

 

Tóm tắt

Trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay, logistics là một trong những ngành quan trọng đối với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nghiên cứu này nhằm phân tích mối liên hệ giữa hiệu quả logistics tổng thể và các bộ chỉ số đánh giá xếp hạng khác nhau, bao gồm quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, ảnh hưởng chuyển đổi số và hiệu quả sử dụng tài nguyên thông qua việc sử dụng dữ liệu đánh giá từ 63 tỉnh thành ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy mối quan hệ tích cực giữa lợi thế cạnh tranh cấp tỉnh và hiệu quả logistics tổng thể. Ngoài ra, các khía cạnh khác nhau của hệ thống quản trị công cho thấy sự tương quan đáng kể với hiệu quả logistics tổng thể. Điều này cho biết rằng quản trị công mạnh mẽ như cải thiện thủ tục hải quan, cùng với việc sử dụng năng lượng hiệu quả có thể  nâng cao/ thúc đẩy hiệu quả logistics tổng thể trên toàn bộ các tỉnh thành của Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu cũng cung cấp các đề xuất thực tế cho các nhà quản lý trong ngành logistics Việt Nam.

Từ khóa: Hiệu quả logistics tổng thể, Hiệu quả sử dụng năng lượng, Chỉ số xếp hạng PAPI, PCI, DTI

 

INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LOGISTICS TOTAL FACTOR PERFORMANCE AND VARIOUS PERFORMANCE INDICES IN VIETNAM

Abstract

In the current context of globalization, logistics is a crucial sector for all countries, including Vietnam. This study aims to analyze the relationship between logistics total factor performance and various performance indices, including the Provincial Governance and Public Administration Performance Index (PAPI), the Provincial Competitiveness Index (PCI), the impact of Digital Transformation Index, and energy efficiency, using assessment data from 63 provinces in Vietnam. The results of the study indicate a positive relationship between provincial competitive advantage and logistics total factor performance. Additionally, various aspects of the public governance system show a significant correlation with logistics total factor performance. This suggests that robust public governance, such as improved customs procedures, along with efficient energy use, can enhance overall logistics performance across all provinces in Vietnam. The research findings also provide practical recommendations for managers in the Vietnamese logistics industry.

Keywords: Logistics Total Factor Performance, Energy Efficiency, PAPI Performance Index, PCI Index, DTI Index