Sidebar

Magazine menu

24
T4, 07

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 165

Nguyễn Vân Hà[1]

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

 

Ngày nhận: 22/04/2024; Ngày hoàn thành biên tập: 07/06/2024; Ngày duyệt đăng: 14/06/2024

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.042024.1137

 

Tóm tắt

Bài viết này nghiên cứu ảnh hưởng của rủi ro địa chính trị đến việc thực hiện trách nhiệm môi trường và trách nhiệm xã hội của các công ty năng lượng trên toàn cầu. Sử dụng các cơ sở dữ liệu có độ tin cậy cao về rủi ro địa chính trị ở cấp độ quốc gia và trách nhiệm môi trường và xã hội ở cấp độ doanh nghiệp, bài viết thực hiện phân tích định lượng với mẫu nghiên cứu gồm 3.562 quan sát trong giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy rủi ro địa chính trị tác động tiêu cực đến việc thực hiện trách nhiệm môi trường và xã hội của các công ty năng lượng. Ngoài ra, ảnh hưởng tiêu cực của rủi ro địa chính trị đến việc thực hiện trách nhiệm môi trường và xã hội của doanh nghiệp chỉ thực sự đáng kể ở những quốc gia với môi trường thể chế yếu. Bằng chứng thực nghiệm của nghiên cứu khẳng định tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng thể chế để ứng phó tốt hơn với các cú sốc từ môi trường quốc tế.

Từ khóa: Chất lượng thể chế, Rủi ro địa chính trị, Trách nhiệm môi trường, Trách nhiệm xã hội, Lĩnh vực năng lượng    

THE IMPACT OF GEOPOLITICAL RISK ON CORPORATE ENVIRONMENTAL AND SOCIAL RESPONSIBILITY PERFORMANCE IN THE ENERGY INDUSTRY

Abstract

This study investigates the impact of geopolitical risk on the performance of environmental and social responsibilities of energy firms worldwide. Using highly credible databases for geopolitical risk at the country level and environmental and for social responsibilities at the firm level, the paper conducts a quantitative analysis on a research sample of 3,562 observations from 2003 to 2022. Research results show that geopolitical risk negatively affects the environmental and social responsibilities of energy firms. Moreover, this negative impact is significant only in countries with weak institutional environments. The empirical evidence of this study indicates the importance of enhancing institutional quality to better respond to shocks from international environments. 

Keywords: Institutional Quality, Geopolitical Risk, Environmental Responsibility, Social Responsibility, Energy Industry