Sidebar

Magazine menu

24
T4, 07

Nguyễn Thị Xuân Hòa[1]

Đại học Bách Khoa Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Đức Anh

Đại học Bách Khoa Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam

Ngô Hữu Quang

Đại học Bách Khoa Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Huyền Trang

Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, Việt Nam

 

Ngày nhận: 27/05/2024; Ngày hoàn thành biên tập: 13/06/2024; Ngày duyệt đăng: 17/06/2024

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.052024.1154

 

Tóm tắt

Trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay, logistics là một trong những ngành quan trọng đối với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nghiên cứu này nhằm phân tích mối liên hệ giữa hiệu quả logistics tổng thể và các bộ chỉ số đánh giá xếp hạng khác nhau, bao gồm quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, ảnh hưởng chuyển đổi số và hiệu quả sử dụng tài nguyên thông qua việc sử dụng dữ liệu đánh giá từ 63 tỉnh thành ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy mối quan hệ tích cực giữa lợi thế cạnh tranh cấp tỉnh và hiệu quả logistics tổng thể. Ngoài ra, các khía cạnh khác nhau của hệ thống quản trị công cho thấy sự tương quan đáng kể với hiệu quả logistics tổng thể. Điều này cho biết rằng quản trị công mạnh mẽ như cải thiện thủ tục hải quan, cùng với việc sử dụng năng lượng hiệu quả có thể  nâng cao/ thúc đẩy hiệu quả logistics tổng thể trên toàn bộ các tỉnh thành của Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu cũng cung cấp các đề xuất thực tế cho các nhà quản lý trong ngành logistics Việt Nam.

Từ khóa: Hiệu quả logistics tổng thể, Hiệu quả sử dụng năng lượng, Chỉ số xếp hạng PAPI, PCI, DTI

 

INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LOGISTICS TOTAL FACTOR PERFORMANCE AND VARIOUS PERFORMANCE INDICES IN VIETNAM

Abstract

In the current context of globalization, logistics is a crucial sector for all countries, including Vietnam. This study aims to analyze the relationship between logistics total factor performance and various performance indices, including the Provincial Governance and Public Administration Performance Index (PAPI), the Provincial Competitiveness Index (PCI), the impact of Digital Transformation Index, and energy efficiency, using assessment data from 63 provinces in Vietnam. The results of the study indicate a positive relationship between provincial competitive advantage and logistics total factor performance. Additionally, various aspects of the public governance system show a significant correlation with logistics total factor performance. This suggests that robust public governance, such as improved customs procedures, along with efficient energy use, can enhance overall logistics performance across all provinces in Vietnam. The research findings also provide practical recommendations for managers in the Vietnamese logistics industry.

Keywords: Logistics Total Factor Performance, Energy Efficiency, PAPI Performance Index, PCI Index, DTI Index

 

 

Nguyễn Thị Mai Anh[1]
Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam

 

Ngày nhận: 03/05/2024; Ngày hoàn thành biên tập: 11/06/2024; Ngày duyệt đăng: 14/06/2024

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.052024.1145

 

Tóm tắt

Việc sử dụng người nổi tiếng để chứng thực cho thương hiệu đã trở thành chiến lược tiếp thị được lựa chọn và phổ biến trong suốt thập kỷ qua. Tuy nhiên, không phải lúc nào việc này cũng mang lại hiệu quả như mong muốn. Thậm chí, đôi khi nó có thể có tác động tiêu cực đến sản phẩm và thương hiệu do việc lựa chọn người nổi tiếng không phù hợp. Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố chứng thực của người nổi tiếng đến ý định mua của người tiêu dùng trẻ tại Hà Nội. Phương pháp chọn mẫu thuận tiện được sử dụng để thu thập dữ liệu từ 235 người tiêu dùng trẻ Hà Nội. Các công cụ phân tích được dùng bao gồm: thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha, và phân tích hồi quy đa biến. Kết quả chỉ ra rằng sự phù hợp của người nổi tiếng, chuyên môn của người nổi tiếng và độ tin cậy của người nổi tiếng đều có tác động tích cực và đáng kể đến ý định mua của người tiêu dùng trẻ Hà Nội. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở để các nhà marketing ra quyết định trong việc lựa chọn người nổi tiếng phù hợp để làm chứng thực cho thương hiệu và sản phẩm của họ.

Từ khóa: Chứng thực của người nổi tiếng, Hà Nội, Người nổi tiếng, Người tiêu dùng trẻ, Ý định mua

THE IMPACT OF CELEBRITY ENDORSEMENT ON THE PURCHASE INTENTIONS OF YOUNG CONSUMERS IN HANOI

Abstract

Over the last decade, celebrity endorsement has gained traction as a prominent marketing strategy. Nonetheless, its effectiveness can vary, occasionally leading to detrimental outcomes for both the brand and product, often due to the improper selection of celebrities. This study aims to evaluate the impact of celebrity endorsement factors on young Hanoi consumers' purchase intentions. The convenient sampling technique was used to collect data from 235 young consumers in Hanoi. Analytical tools employed include descriptive statistics, reliability testing using Cronbach’s Alpha, and multivariate regression analysis. The findings reveal that similarity, expertise, and credibility of the celebrity significantly impact the purchase intention of young consumers in Hanoi. The study provides valuable guidance to marketers in their decision-making process when selecting celebrities for product endorsement.

Keywords: Celebrity Endorsement, Hanoi, Celebrity, Young Consumers, Purchase Intention

 

 

Phạm Thị Nga[1]

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Phạm Thị Thu Hường

Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ, Việt Nam

Ngày nhận: 28/02/2024; Ngày hoàn thành biên tập: 13/06/2024; Ngày duyệt đăng: 20/06/2024

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.022024.1125

 

Tóm tắt

Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng bao bì xanh của người trẻ. Dữ liệu được thu thập từ 264 người trẻ tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA, kết hợp với kiểm định sự khác biệt giá trị trung bình T-test. Kết quả nghiên cứu đã xác định được các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến ý định và các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng sản phẩm sử dụng bao bì xanh của giới trẻ. Các nhóm nhân tố này bao gồm nhận thức về môi trường, nhận thức về lợi ích cá nhân, ảnh hưởng từ xã hội, và sự tiện lợi của sản phẩm. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy sự khác biệt của hành vi đối với các nhóm thu nhập và trình độ học vấn khác nhau. Cụ thể, những người có thu nhập cao hơn và trình độ học vấn cao hơn thường có xu hướng ủng hộ và tiêu dùng các sản phẩm bao bì xanh nhiều hơn. Những kết quả này không chỉ cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm cho lĩnh vực nghiên cứu về tiêu dùng bền vững mà còn đề xuất các giải pháp thực tiễn nhằm thúc đẩy hành vi tiêu dùng xanh, hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai.

Từ khóa: Hành vi sử dụng bao bì xanh, Dự định sử dụng bao bì xanh, Nhân tố bên trong, Nhân tố bên ngoài

FACTORS AFFECTING YOUNGSTERS’ CONSUMPTION BEHAVIOR OF PRODUCTS USING GREEN PACKAGING

Abstract

This study aims to evaluate the factors influencing young people's behavior towards using green packaging. Data were collected from 264 young people in Vietnam. The study used Exploratory Factor Analysis (EFA) and T-tests to identify differences in average values. The results identified groups of factors that affect the intention and behavior of young people in using green packaging products. These factors include environmental awareness, perceived personal benefits, social influence, and product convenience. The study also found differences in behavior among groups with different income levels and education backgrounds. Specifically, those with higher incomes and higher education levels are more likely to support and use green packaging products. These findings provide additional evidence for sustainable consumption research and suggest practical solutions to promote green consumption behavior, aiming for sustainable development in the future.

Keywords: Behavior of Using Green Packaging, Intention to Use Green Packaging, Internal Factors, External Factors

 

 

Trịnh Thị Thu Hương[1]

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Hoàng Hương Giang

Trường Đại học Thương mại, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Gia Khương

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nguyễn Thanh Tuấn

Đại học Bách khoa Hauts–de–France, Pháp

 Nguyễn Thúy Quỳnh

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

 

Ngày nhận: 23/10/2023; Ngày hoàn thành biên tập: 03/06/2024; Ngày duyệt đăng: 21/06/2024

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.022024.1091

 

Tóm tắt

Nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người tiêu dùng đối với dịch vụ giao hàng chặng cuối (GHCC) khi thực hiện mua sắm thông qua các nền tảng thương mại điện tử B2C tại Hà Nội. Dữ liệu nghiên cứu gồm 410 quan sát được thu thập thông qua bảng hỏi người tiêu dùng đã trải nghiệm dịch vụ GHCC tại Hà Nội. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy Cronbach's Alpha, phân tích nhân tố khám phá và hồi quy tuyến tính. Mô hình gồm 4 biến độc lập là dịch vụ giao hàng, chi phí giao hàng, dịch vụ khách hàng và quyền lợi khách hàng, và logistics xanh; trong khi biến phụ thuộc là sự hài lòng của người tiêu dùng đối với dịch vụ GHCC. Kết quả cho thấy 4 yếu tố trên đều ảnh hưởng đến sự hài lòng của người tiêu dùng. Từ đó, nghiên cứu đưa ra đề xuất đối với doanh nghiệp logistics cung ứng dịch vụ GHCC cải thiện sự hài lòng của người tiêu dùng và phù hợp với xu thế phát triển logistics xanh.

Từ khóa: Dịch vụ GHCC, Người tiêu dùng, Sự hài lòng, TMĐT, Yếu tố ảnh hưởng, Logistics xanh.

RESEARCH ON HOW FACTORS AFFECT CONSUMER SATISFACTION WITH LAST-MILE DELIVERY SERVICES WHEN SHOPPING ON B2C E-COMMERCE PLATFORMS

Abstract

This study aims to evaluate factors affecting consumer satisfaction with last-mile delivery services when shopping on business-to-customer e-commerce platforms in Hanoi. Research data includes 410 observations collected through questionnaires from consumers who have experienced last-mile delivery services in Hanoi. The research uses descriptive statistics, Cronbach's Alpha reliability test, exploratory factor analysis analysis, and linear regression. The model includes four independent variables: Delivery service; Delivery costs; Customer service and customer rights; and Green Logistics; while the dependent variable is consumer satisfaction with last-mile delivery services. The results show that the above four factors all affect consumer satisfaction. Based on findings and results, this paper makes recommendations to last-mile logistics service providers to enhance consumer satisfaction and keep up with the trend of green logistics development.

Keywords: Last-Mile Delivery Services, Consumer, Satisfaction, E-Commerce, Influential Factors, Green Logistics

 

Nguyễn Vân Hà[1]

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

 

Ngày nhận: 22/04/2024; Ngày hoàn thành biên tập: 07/06/2024; Ngày duyệt đăng: 14/06/2024

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.042024.1137

 

Tóm tắt

Bài viết này nghiên cứu ảnh hưởng của rủi ro địa chính trị đến việc thực hiện trách nhiệm môi trường và trách nhiệm xã hội của các công ty năng lượng trên toàn cầu. Sử dụng các cơ sở dữ liệu có độ tin cậy cao về rủi ro địa chính trị ở cấp độ quốc gia và trách nhiệm môi trường và xã hội ở cấp độ doanh nghiệp, bài viết thực hiện phân tích định lượng với mẫu nghiên cứu gồm 3.562 quan sát trong giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy rủi ro địa chính trị tác động tiêu cực đến việc thực hiện trách nhiệm môi trường và xã hội của các công ty năng lượng. Ngoài ra, ảnh hưởng tiêu cực của rủi ro địa chính trị đến việc thực hiện trách nhiệm môi trường và xã hội của doanh nghiệp chỉ thực sự đáng kể ở những quốc gia với môi trường thể chế yếu. Bằng chứng thực nghiệm của nghiên cứu khẳng định tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng thể chế để ứng phó tốt hơn với các cú sốc từ môi trường quốc tế.

Từ khóa: Chất lượng thể chế, Rủi ro địa chính trị, Trách nhiệm môi trường, Trách nhiệm xã hội, Lĩnh vực năng lượng    

THE IMPACT OF GEOPOLITICAL RISK ON CORPORATE ENVIRONMENTAL AND SOCIAL RESPONSIBILITY PERFORMANCE IN THE ENERGY INDUSTRY

Abstract

This study investigates the impact of geopolitical risk on the performance of environmental and social responsibilities of energy firms worldwide. Using highly credible databases for geopolitical risk at the country level and environmental and for social responsibilities at the firm level, the paper conducts a quantitative analysis on a research sample of 3,562 observations from 2003 to 2022. Research results show that geopolitical risk negatively affects the environmental and social responsibilities of energy firms. Moreover, this negative impact is significant only in countries with weak institutional environments. The empirical evidence of this study indicates the importance of enhancing institutional quality to better respond to shocks from international environments. 

Keywords: Institutional Quality, Geopolitical Risk, Environmental Responsibility, Social Responsibility, Energy Industry

 

 

Trần Thái Đình Khương[1]

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phạm Thị Châu Quyên

Trường Đại học Ngoại thương, Cơ sở II, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày nhận: 21/12/2023; Ngày hoàn thành biên tập: 13/06/2024; Ngày duyệt đăng: 18/06/2024

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.122023.1103

 

Tóm tắt

 Trước bối cảnh môi trường kinh doanh nhiều thay đổi, khái niệm phát triển bền vững doanh nghiệp hình thành, mang tính quyết định và sống còn đến sự tồn tại và phát triển của các công ty. Trong đó, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được xem là một trong những động lực chính góp phần giúp doanh nghiệp thực hiện đồng thời các phương diện của phát triển bền vững doanh nghiệp. Bài nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá về các tác động của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp lên mục tiêu phát triển bền vững tại các doanh nghiệp Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 380 nhân sự cấp quản lý ở 19 lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính cho thấy tất cả 5 phương diện của khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (trách nhiệm kinh tế, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm nhân đạo và trách nhiệm môi trường) có tác động cùng chiều lên mục tiêu phát triển bền vững doanh nghiệp. Nghiên cứu đóng góp thêm nền tảng thực nghiệm trong việc đo lường và đề xuất giải pháp thực hiện trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững cho các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp hiện nay.

Từ khóa: Phát triển bền vững, Phát triển bền vững doanh nghiệp, Trách nhiệm xã hội, Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND CORPORATE SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN VIETNAMESE ENTERPRISES

Abstract

In the face of numerous changes in the business environment and new requirements in today's economy, the goal of sustainable business development has emerged, playing a decisive role in the survival and growth of enterprises. Corporate social responsibility is considered one of the key driving forces contributing to the simultaneous realization of various aspects of sustainable business development. This study aims to examine the impact of corporate social responsibility on the goal of sustainable development in Vietnamese businesses. The data were gathered from 380 managers in enterprises operating in 19 different sectors. The results of the structural equation modeling analysis reveal that all five aspects of the corporate social responsibility concept (economic responsibility, legal responsibility, philanthropic responsibility, ethical responsibility, and environmental responsibility) have a positive impact on the goal of sustainable business development. The study contributes additional empirical evidence to the measurement of corporate social responsibility and proposes practical solutions for implementing social responsibility and sustainable development for relevant authorities and businesses today.

Keywords: Sustainable Development, Social Responsibility, Corporate Sustainable Development, Corporate Social Responsibility