Sidebar

Magazine menu

24
T2, 06

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 164

Lê Quốc Văn

Viện Thiết kế tàu quân sự, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Văn Minh

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Ngày nhận: 19/03/2024; Ngày hoàn thành biên tập: 20/05/2024; Ngày duyệt đăng: 27/05/2024

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.032024.1129

 

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu và đề xuất các giải pháp để xây dựng mô hình hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở để phát triển hợp tác giữa Viện Thiết kế tàu quân sự với các đối tác. Bài viết sử dụng cách tiếp cận nghiên cứu tình huống thông qua 01 đơn vị điển hình, cụ thể là Viện Thiết kế tàu quân sự và dùng thực chứng để kiểm tra lại các kết quả nghiên cứu. Bài viết làm rõ các giai đoạn, các hình thức gắn với những đặc trưng cơ bản của hoạt động đổi mới sáng tạo; bộ tiêu chí và phương pháp để đánh giá thực trạng hoạt động đổi mới sáng tạo trong một tổ chức. Nghiên cứu cũng nhận diện một số vấn đề cần phải tháo gỡ để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tại Viện Thiết kế tàu quân sự, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phù hợp với đặc điểm của đơn vị và có tính khả thi để phát triển hợp tác giữa Viện Thiết kế tàu quân sự với các đối tác thông qua mô hình hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở. Nghiên cứu này là tài liệu tham khảo hữuích cho các cơ quan quản lý ngành, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp có liên quan tới các hoạt động nghiên cứu và cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ hoặc nghiên cứu sinh, học viên cao học ngành quản trị kinh doanh.

Từ khóa: Khoa học công nghệ, Mô hình, Đổi mới sáng tạo, Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở

 

RESEARCH TO BUILD AN OPEN INNOVATION ECOSYSTEM MODEL TO DEVELOP COOPERATION

BETWEEN MILITARY SHIP DESIGN INSTITUTE AND PARTNERS

 

Abstract

This research aims to study and propose solutions to build an open innovation ecosystem model in order to develop cooperation between the Military Ship Design Institute and its partners. Using a case study of the Military Ship Design Institute and evidence to verify the research results, the research clarifies the stages and forms associated with the basic characteristics of innovation activities; a set of criteria and methods to evaluate the current status of innovation activities in an organization. This study also identifies some problems that need to be resolved to promote innovation activities at the Military Ship Design Institute and is based on these findings to propose a number of solutions that are suitable to the characteristics of the organization and feasible to develop cooperation between the Military Ship Design Institute and its partners through the open innovation ecosystem model. This paper may be useful to industry management agencies, research institutes, companies involved in research activities and provision of science and technology services or graduate students and master students in the field of business administration.

Keywords: Science and Technology, Model, Innovation, Open Innovation Ecosystem