Sidebar

Magazine menu

24
T2, 06

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 164

Phan Hương Giang

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Chu Thị Mai Anh

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Hoàng Thị Tố Anh

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Chu Thị Mai Phương

Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt Nam

Ngày nhận: 22/01/2024; Ngày hoàn thành biên tập: 19/4/2024; Ngày duyệt đăng: 26/4/2024

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.012024.1112

 

Tóm tắt

Sự tích hợp và phát triển nhanh chóng của Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tạo ra sự cách mạng hóa hoạt động kinh doanh trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau trong nền kinh tế. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo là ngành có mức độ ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông lớn. Bài viết này nghiên cứu tác động của việc ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thống đến chất lượng môi trường như chất lượng không khí, nước cũng như mức độ cam kết bảo vệ môi trường của doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo. Bằng cách sử dụng dữ liệu của hơn 1000 doanh nghiệp tại Việt Nam trong năm 2018, kết quả phân tích hồi quy cho biết, ở giai đoạn đầu ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông khiến chất lượng môi trường đi xuống. Tuy nhiên, trong dài hạn chất lượng môi trường lại được cải thiện (hình chữ U). Kết quả nghiên cứu thực nghiệm là bằng chứng khoa học để doanh nghiệp tăng cường ứng dụng tiến bộ công nghệ giúp cải thiện chất lượng môi trường, hướng đến phát triển bền vững.

Từ khóa: Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Môi trường, Chế biến chế tạo, Doanh nghiệp, Việt Nam

 

IMPACTS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY APPLICATIONS ON THE ENVIRONMENT

IN MANUFACTURING FIRMS IN VIETNAM

 

Abstract

The rapid integration and development of information technology and communication have revolutionized business operations across various industries in the economy. Particularly,  the manufacturing industry is one of the high-leveled applications of information technology and communication. This study investigates the significant impact of information technology and communication on environmental quality such as air quality, water quality as well as the level of commitment to environmental protection of manufacturing enterprises. Using the data collected from over 1000 businesses in Vietnam in 2018, the regression analysis results show that in the first phases, information technology and communication application diminishes the environmental quality. However, in the long-run, the natural state will be improved (the U shape). Empirical research results are solid scientific evidence for businesses to increasingly apply information technology and communication advances to help improve environmental quality, aiming for sustainable development.

Keywords: Information and Communication Technology, Environment, Manufacturing, Firms, Vietnam