Sidebar

Magazine menu

29
T4, 05

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 163

Đỗ Hương Giang[1]

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Hoa

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

 

Ngày nhận: 18/1/2024; Ngày hoàn thành biên tập: 11/3/2024; Ngày duyệt đăng: 04/4/2024

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.012024.1111

 

 

Tóm tắt

Bài viết phân tích ảnh hưởng của việc sử dụng Tiktok đến ý định đi du lịch của khách hàng Gen Z tại Việt Nam dựa trên lý thuyết hành vi dự định, thuyết hành động hợp lý và mô hình chấp nhận công nghệ. Mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) được sử dụng để phân tích dữ liệu khảo sát thu thập từ 279 khách hàng Gen Z tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng chất lượng thông tin và sự thuận tiện của Tiktok có tác động đáng kể đến ý định đi du lịch của khách hàng Gen Z tại Việt Nam, thông qua hai biến trung gian là nhận thức về tính hữu ích và nhận thức về sự tin cậy. Dựa trên những phát hiện này, nghiên cứu đưa ra một số hàm ý chính sách cho các nhà quản lý trong ngành du lịch, khách sạn nhằm thu hút nhiều khách hàng hơn thông qua kênh Tiktok trong tương lai.

Từ khóa: Gen Z, Nhận thức về tính hữu ích, Nhận thức về sự tin cậy, Tiktok, Ý định du lịch

 

THE IMPACT OF USING TIKTOK ON GEN Z CUSTOMERS’ TRAVEL INTENTIONS IN VIETNAM

Abstract

This study aims to analyze the impact of Tiktok on the travel intention of Gen Z customers in Vietnam, based on the theory of planned behavior, reasoned action, and technology acceptance model. Structural Equation Modeling (SEM) technique was used to analyze survey data collected from 279 Gen Z customers in Vietnam. The research results show that the information quality and convenience of Tiktok have a significant impact on Gen Z customers' travel intentions in Vietnam, through two intermediate variables: perceived usefulness and perceived reliability.  Based on these findings, the study proposes some policy implications for managers in the tourism and hotel industry to attract more customers through the TikTok platform in the future.

 

Keywords: Gen Z, Perceived Trust, Perceived Usefulness, Tiktok, Travel Intention