Sidebar

Magazine menu

29
T4, 05

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 163

Từ Lê Mai[1]

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Phạm Thị Như Quỳnh

Cao đẳng FPT Polytechnic, Hà Nội, Việt Nam

Ngày nhận: 17/01/2024; Ngày hoàn thành biên tập: 15/04/2024; Ngày duyệt đăng: 24/04/2024

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.012024.1110

 

 

Tóm tắt

Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích, đánh giá về tài chính xanh, vấn đề môi trường và mối tương tác giữa tài chính xanh và chất lượng môi trường tại 21 quốc gia đang phát triển khu vực Châu Á. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của các quốc gia thu thập từ các nguồn thứ cấp trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2020. Thông qua các phương pháp nghiên cứu định tính và tổng hợp so sánh, nghiên cứu đã chỉ ra sự thay đổi không ổn định của tài chính xanh và sự giảm sút của chất lượng môi trường; đồng thời ghi nhận mối quan hệ cùng chiều giữa tài chính xanh và chất lượng môi trường, và mối quan hệ này là khác nhau giữa các quốc gia. Từ đó, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm tăng chất lượng môi trường thông qua tài chính xanh trong tương lai cho các quốc gia đang phát triển khu vực Châu Á và Việt Nam.

Từ khóa: Châu Á, Môi trường, Năng lượng xanh, Quốc gia đang phát triển, Tài chính xanh

GREEN FINANCE AND ENVIRONMENTAL ISSUES: THE CASE OF ASIAN COUNTRIES

Abstract

The study aims to analyze and evaluate green finance, environmental issues, and the interaction between green finance and environmental quality in 21 developing countries in the Asian region. The study utilized data from these countries collected from secondary sources during the period from 2000 to 2020. Through qualitative and comparative synthesis research methods, the study identified the unstable changes in green finance and the decline in environmental quality, while also noting a positive correlation between green finance and environmental quality, with variations across countries. Finally, the paper suggests some policy implications to enhance environmental quality through green finance in the future for the developing countries in the Asian region and Vietnam.

 

Keywords: Asia, Developing Countries, Environment, Green Energy, Green Finance