Sidebar

Magazine menu

29
T4, 05

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 163

Phùng Thanh Bình

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bùi Lê Ngọc Tuyết[1]

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Ngày nhận: 22/12/2023; Ngày hoàn thành biên tập: 29/03/2024; Ngày duyệt đăng: 05/04/2024

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.122023.1104

 

Tóm tắt

Nghiên cứu này tập trung đánh giá các nhân tố tác động đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức của các thẩm mỹ viện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mô hình cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng phần được sử dụng để phân tích dữ liệu khảo sát thu thập từ 361 nhân viên ngành thẩm mỹ ở khu vực này. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các yếu tố như chính sách quản lý, điều kiện làm việc, lãnh đạo, quan hệ đồng nghiệp, bản chất công việc, cơ hội phát triển, cảm giác được thể hiện, tiền lương - phúc lợi đều đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự hài lòng và thúc đẩy động lực làm việc của nhân viên. Ngoài ra, yếu tố động lực có tác động đến sự gắn kết của nhân viên đối với tổ chức mạnh hơn yếu tố hài lòng. Nghiên cứu này có ý nghĩa trong việc đề xuất các hàm ý quản trị để tối ưu hóa sự gắn kết và hiệu suất làm việc của nhân viên ngành thẩm mỹ.

 

Từ khóa: Sự gắn kết, Sự hài lòng, Động lực, Thẩm mỹ viện

 

FACTORS AFFECTING EMPLOYEE ENGAGEMENT TO THE ORGANIZATION: THE CASE OF BEAUTY SALONS IN HO CHI MINH CITY

 

Abstract

This study focuses on assessing the factors influencing employee organizational commitment  in beauty salons in Ho Chi Minh City. A Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) approach was employed to analyze survey data collected from 361 beauty salon employees in this area. The research findings indicate that factors such as management policies, working conditions, leadership, peer relationships, job nature, development opportunities, recognition, and salary and benefits all play significant roles in generating employee satisfaction and fostering work motivation. Additionally, motivation has a stronger impact on employee organizational commitment than satisfaction. This study is significant in proposing managerial implications to optimize employee organizational commitment and performance in the beauty salon industry.

 

Keywords: Engagement, Satisfaction, Motivation, Beauty Salon