Sidebar

Magazine menu

18
T5, 04

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 162

Chu Nguyễn Mộng Ngọc[1]

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày nhận: 07/08/2023; Ngày hoàn thành biên tập: 26/2/2024; Ngày duyệt đăng: 29/2/2024

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.082023.1080

 

Tóm tắt

          Xây dựng trên nền tảng lý thuyết bản sắc xã hội, nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng tương đối của bản sắc dân tộc, tính vị chủng và chủ nghĩa hướng ngoại của người tiêu dùng đến sự đánh giá hàng ngoại và hành vi mua hàng nội của họ. Trên dữ liệu thu thập từ mẫu đại diện 584 người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, tác giả đánh giá độ tin cậy và tính giá trị của các thang đo các khái niệm trong mô hình nghiên cứu bằng kỹ thuật phân tích nhân tố EFA và CFA. Nhiệm vụ kiểm định các giả thuyết nghiên cứu được thực hiện bằng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhà tiếp thị phải xử lý các phân đoạn người tiêu dùng được xác định theo vùng miền khác nhau một cách cẩn trọng, vì đặc điểm phản ứng của người tiêu dùng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là khác nhau.

Từ khóa: Bản sắc dân tộc, Tính vị chủng của người tiêu dùng, Chủ nghĩa hướng ngoại của người tiêu dùng, Thuyết bản sắc xã hội, biến điều tiết.

SOME ELEMENTS OF SOCIAL IDENTITY THEORY AS DRIVERS OF CONSUMER BEHAVIOR TO PURCHASE DOMESTIC PRODUCTS

Abstract

Building on social identity theory, this research uses an empirical model to assess the relative influence of national identity, consumer ethnocentrism, and consumer cosmopolitanism on consumers’ judgments of foreign products and their behavior to purchase domestic products. Based on data collected from a representative sample of 584 consumers in Ho Chi Minh City and Hanoi, the author evaluates the reliability and validity of the constructs in the research model using Exploratory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) techniques. Research hypotheses are tested using Structural Equation Modeling (SEM). The research findings indicate that marketers must handle different regional consumer segments carefully due to the differing responses of consumers in Hanoi and Ho Chi Minh City.

Keywords: Consumer Ethnocentrism, National Identity, Consumer Cosmopolitanism, Social Identity Theory, Moderating Variable