Sidebar

Magazine menu

18
T5, 04

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 162

Nguyễn Quốc Anh

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, TP.HCM, Việt Nam

Tăng Mỹ Sang[1]

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính, TP.HCM, Việt Nam

Ngày nhận: 30/10/2023; Ngày hoàn thành biên tập: 28/02/2024; Ngày duyệt đăng: 29/02/2024

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.102023.1093

 

Tóm tắt

Bài viết được thực hiện nhằm tìm hiểu vai trò của lãnh đạo cấp cao đối với hành vi ngân hàng xanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, khảo sát 350 người lao động đang làm việc tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng mô hình SEM, được xử lý qua hai bước bằng phần mềm Smart PLS. Kết quả nghiên cứu cho thấy chuẩn chủ quan, thái độ, sự ủng hộ của tổ chức, sự ủng hộ của lãnh đạo cấp cao, nhận thức kiểm soát hành vi có tác động trực tiếp đến ý định hành vi ngân hàng xanh của người lao động. Ý định hành vi có tác động trực tiếp đến hành vi ngân hàng xanh của người lao động. Kết quả nghiên cứu cũng xác nhận vai trò trung gian của ý định hành vi đối với tác động của thái độ, chuẩn chủ quan, sự ủng hộ của tổ chức, sự ủng hộ của lãnh đạo cấp cao đến hành vi xanh của người lao động. Từ đó, bài viết đề xuất một số hàm ý quản trị cho các lãnh đạo tại các ngân hàng. Bài viết đã góp phần làm rõ hành vi xanh của người lao động tại các ngân hàng Việt Nam, làm phong phú thêm kết quả nghiên cứu cho chủ đề này.

Từ khóa: Chuẩn chủ quan, Hành vi, Lãnh đạo, Ngân hàng xanh, Thái độ

THE ROLE OF LEADERSHIP IN GREEN BANKING BEHAVIOR AT VIETNAM COMMERCIAL BANKS

Abstract

This article aims to understand the role of senior leaders in green banking behavior at Vietnamese commercial banks. The article uses quantitative research methods, surveying 350 workers working at Vietnamese commercial banks. The research model is an SEM model, processed in two steps using Smart PLS software. Research results show that subjective norms, attitudes, organizational support, senior leadership support, and perceived behavioral control have a direct impact on people's green banking behavioral intention. The behavioral intention has a direct impact on employees' green banking behavior. The research results also confirm the mediating role of behavioral intention on the impact of attitudes, subjective norms, organizational support, and senior leader support on the green behavior of employees. Then, the research proposes some management implications for leaders at banks. The article has contributed to clarifying the green behavior of employees at Vietnamese banks, enriching research results on this topic.

Keywords: Subjective norms, Behavior, Leadership, Green banking, Attitudes