Sidebar

Magazine menu

18
T5, 04

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 162

Nguyễn Gia Hào[1]

Trường Đại học Ngoại thương CS II, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lê Thị Cẩm Ly

Trường Đại học Ngoại thương CS II, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nguyễn Nhật Đình

Trường Đại học Ngoại thương CS II, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Châu Trường Đạt

Trường Đại học Ngoại thương CS II, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thái Ngọc Mỹ Dung

Trường Đại học Ngoại thương CS II, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Ngày nhận: 25/10/2023; Ngày hoàn thành biên tập: 05/02/2024; Ngày duyệt đăng: 15/02/2024

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.102023.1092

Tóm tắt: Nhằm đưa ra hướng phát triển bền vững cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung, bài nghiên cứu áp dụng mô hình FGLS để kiểm tra ảnh hưởng của các yếu tố bên trong và bên ngoài đối với mức độ tăng trưởng năng suất nhân tố tổng hợp của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành sản xuất tại Việt Nam. Kết quả cho thấy hầu hết các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến tăng trưởng năng suất nhân tố tổng hợp. Các yếu tố bên trong đưa ra các góc nhìn mới và đi ngược lại với giả thuyết trước đó về hiệu quả kinh tế. Các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là các đối thủ cạnh tranh, có ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng năng suất nhân tố tổng hợp. Kết quả này sẽ đóng góp vào việc hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng năng suất nhân tố tổng hợp của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ đó, phát triển các chiến lược kinh doanh phù hợp và góp phần vào tăng trưởng kinh tế quốc gia.

Từ khóa: Năng suất tổng thể, TFP, Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ngành sản xuất Việt Nam, Năng suất doanh nghiệp

IMPACT OF INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS ON TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY GROWTH RATE OF SMALL- AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN VIETNAM

Abstract: To provide sustainable development directions for SMEs in Vietnam and the Vietnamese economy, the paper applies the FGLS model to test the influence of internal and external factors on small- and medium-sized enterprises in the manufacturing sector in Vietnam Research results show that most internal and external factors affect Total Factor Productivity growth. The internal factors have a new point and go against the hypothesis about economic efficiency that has been set. External factors, especially competitors, greatly influence Total Factor Productivity growth. This research result contributes to better understanding of the factors that affect the Total Factor Productivity growth of SMEs in order to develop appropriate product and business strategies and contribute to the country’s economic growth.

Keywords: Total Factor Productivity, TFP, Small- and Medium-Sized Enterprises, Vietnamese Manufacturing Sector, Firm Productivity