Sidebar

Magazine menu

18
T5, 04

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 162

Lê Thanh Tiệp[1]

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày nhận: 26/12/2023; Ngày hoàn thành biên tập: 29/01/2024; Ngày duyệt đăng: 06/02/2024

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.122023.1105

Tóm tắt

Nghiên cứu này tập trung vào việc phân tích tác động của yếu tố trách nhiệm xã hội đối với yếu tố phát triển bền vững của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành sản xuất lương thực, thực phẩm tại vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn kiểm định vai trò trung gian của chuyển đổi năng lượng tái tạo và hành vi ủng hộ môi trường trong mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và phát triển bền vững. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập qua khảo sát từ 412 giám đốc điều hành và quản lý cấp trung tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng cách trực tiếp gửi phiếu khảo sát hoặc gián tiếp thông qua Google Form. Dữ liệu sau đó được phân tích theo mô hình cấu trúc tuyến tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy trách nhiệm xã hội tác động tích cực đến năng lượng tái tạo, ủng hộ môi trường và phát triển bền vững doanh nghiệp; ủng hộ môi trường tác động cùng chiều đến năng lượng tái tạo. Bên cạnh đó, nghiên cứu chỉ ra rõ hơn về tác động của trách nhiệm xã hội đối với phát triển bền vững thông qua sự trung gian của năng lượng tái tạo và ủng hộ môi trường. Những kết quả này có thể làm cơ sở cho quyết định chiến lược và thực hiện chính sách có hiệu quả trong bối cảnh kinh doanh hiện nay.

Từ khoá: Trách nhiệm xã hội, Chuyển đổi năng lượng tái tạo, Hành vi ủng hộ môi trường, Phát triển bền vững của doanh nghiệp, Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN PROMOTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT: CONTRIBUTIONS OF PRO-ENVIRONMENTAL BEHAVIOR AND RENEWABLE ENERGY TRANSITION IN FOOD MANUFACTURING ENTERPRISES IN SOUTHEAST VIETNAM

Abstract

This study focuses on analyzing the impact relationship of the Social Responsibility factor on the sustainable development factor of small- and medium-sized enterprises (SMEs) in the food industry in the Southeast region, Vietnam. In addition, the study also tests the mediating role of renewable energy conversion and pro-environmental behavior in the relationship between corporate social responsibility and sustainable development. Survey data were collected from 412 executives and middle managers at small- and medium-sized enterprises by directly submitting surveys or indirectly through Google Forms. The Structural Equation Modeling was employed to analyze the data. Research results show that corporate social responsibility has a positive impact on renewable energy, pro-environmental behavior and sustainable development; the pro-environmental behavior impacts in the same direction as renewable energy. Besides, the research shows more clearly the impact of corporate social responsibility on sustainable development through the mediation of renewable energy and pro-environmental behavior. These results can serve as a basis for strategic decisions and effective policy implementation in the current business context.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Pro-Environmental Behavior, Transition To Renewable Energy, Corporate Sustainable Development, Small- And Medium-Sized Enterprises