Sidebar

Magazine menu

18
T5, 04

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 162

Bùi Duy Linh[1]

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

 

Ngày nhận: 16/06/2023; Ngày hoàn thành biên tập: 05/12/2023; Ngày duyệt đăng: 17/12/2023

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.062023.1069

 

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô quốc gia (lạm phát, lãi suất, cán cân thương mại, chỉ số sản xuất công nghiệp, tỷ giá) và các nhân tố vĩ mô toàn cầu (giá dầu, giá vàng, thị trường cổ phiếu quốc tế) đối với chỉ số giá cổ phiếu VNIndex từ tháng 1 năm 2010 đến tháng 3 năm 2023. Sử dụng mô hình phân phối trễ tự hồi quy (ARDL), kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ số VNIndex chịu tác động chính bởi chỉ số VNIndex tháng liền trước. Ngoài ra, chỉ số này cũng chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khác như lạm phát, cán cân thương mại, lãi suất, giá dầu, giá vàng và thị trường cổ phiếu thế giới. Trong khi đó, ảnh hưởng của chỉ số sản xuất công nghiệp và tỷ giá đối với chỉ số VNIndex là không đáng kể. Nghiên cứu này có ý nghĩa với các nhà đầu tư trong dự báo thị trường và các nhà quản lý trong hoạch định chính sách nhằm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.

Từ khoá: Giá dầu, giá vàng, lạm phát, lãi suất, VNIndex

 

IMPACT OF NATIONAL AND GLOBAL MACROECONOMIC FACTORS ON VIETNAMESE STOCK PRICES

Abstract

The objective of this study is to examine the influence of both national macro factors (including inflation, interest rates, trade balance, industrial production index, and exchange rates) and global macro factors (such as oil price, gold price, and international stock market performance) on the Vietnamese stock price index from January 2010 to March 2023. Utilizing the autoregressive distributed lag (ARDL) model, the research results indicate that the VNIndex is primarily influenced by its own previous month's value. Additionally, this index is affected by other factors including inflation, trade balance, interest rates, oil prices, gold prices, and global stock market trends. However, the influence of the industrial production index and exchange rate on the VNIndex appears to be insignificant. This research holds significance for investors seeking market forecasting insights and policymakers aiming to develop Vietnam's stock market.

 

Keywords: Oil price, gold price, inflation, interest rates, VNIndex