Sidebar

Magazine menu

18
T5, 04

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 157

Nguyễn Duy Thành

Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam

Đào Đức Trung

Trường Đại học Thăng Long, Hà Nội, Việt Nam

Ngày nhận: 20/12/2022; Ngày hoàn thành biên tập: 30/05/2023; Ngày duyệt đăng: 06/07/2023

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.122022.1038

 Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm kiểm định tác động của động lực làm việc đến sự gắn kết của nhân viên tại 21 doanh nghiệp trong ngành công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính để phân tích dữ liệu khảo sát thu thập từ 457 người lao động. Kết quả ước lượng cho thấy động lực làm việc tác động tích cực đến sự gắn kết của nhân viên. Bên cạnh đó, sự khác biệt về thâm niên làm việc cũng như quy mô doanh nghiệp (tính theo số lao động) có ảnh hưởng đến mức độ gắn kết của nhân viên. Dựa trên các kết quả thu được, một số hàm ý được rút ra để giúp nhà quản lý của các doanh nghiệp ICT nâng cao công tác tạo động lực làm việc nhằm gia tăng sự gắn kết của nhân viên.

Từ khóa: Động lực làm việc, Sự gắn kết, Thông tin và truyền thông

 PDF tại: https://drive.google.com/file/d/18SmhFlG86zFrGXAbc1O7PqTEVC8edq0g/view