Sidebar

Magazine menu

03
T3, 10

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 157

Nguyễn Danh Nam

Trường Đại học Công nghệ Đông Á, Hà Nội, Việt Nam

Uông Thị Ngọc Lan

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam

 Ngày nhận: 28/08/2022; Ngày hoàn thành biên tập: 07/02/2023; Ngày duyệt đăng: 21/02/2023

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.082022.1008

 

Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này là khám phá tác động của các yếu tố của sự hài lòng trong công việc đến sự hài lòng công việc tổng thể và lòng trung thành của nhân viên tại các doanh nghiệp nhà nước. Quan trọng hơn, điểm mới của nghiên cứu này đã chứng minh sự logic của mô hình phương trình cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng phần (PLS-SEM) để kiểm định sự phù hợp của các giả thuyết nghiên cứu với dữ liệu thu thập được từ 508 nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố của sự hài lòng trong công việc có tác động đến sự hài lòng công việc tổng thể và lòng trung thành, ngoại trừ hai yếu tố “đào tạo và thăng tiến” và “đồng nghiệp” không có tác động đến lòng trung thành. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng chứng minh được sự hài lòng công việc tổng thể có mối tương quan đáng kể đến lòng trung thành của nhân viên tại các doanh nghiệp nhà nước. Dựa vào kết quả nghiên cứu, một số hàm ý đã được gợi ý để nâng cao sự hài lòng trong công việc và lòng trung thành của nhân viên.

Từ khóa: Các yếu tố của sự hài lòng, Sự hài lòng công việc tổng thể, Lòng trung thành, Doanh nghiệp nhà nước