Sidebar

Magazine menu

24
T4, 07

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 157

Lê Hồng Vân

Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tôn Nữ Trà My

Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nguyễn Thu Nga

Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Ngân

Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nguyễn Thị Như Huyền

Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

 Ngày nhận: 19/05/2023; Ngày hoàn thành biên tập: 28/08/2023; Ngày duyệt đăng: 13/09/2023

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.052023.1064

Tóm tắt

Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của các kỹ năng nghề nghiệp tới khả năng được tuyển dụng theo cảm nhận của sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh. Phương pháp định lượng được sửu dụng để phân tích dữ liệu thu thập từ 251 sinh viên đến từ Trường đại học Ngoại thương Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối liên hệ mật thiết giữa các kỹ năng của sinh viên (bao gồm kỹ năng ứng dụng công nghệ, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng lãnh đạo) và khả năng tìm được việc làm theo cảm nhận của sinh viên. Kết quả của mối tương quan này hỗ trợ sinh viên hiểu rõ hơn, nỗ lực rèn luyện các kỹ năng và chuẩn bị tốt hơn trước khi bước vào thị trường lao động đầy biến động hiện nay.

Từ khoá: Cảm nhận, Kỹ năng nghề nghiệp, Khả năng được tuyển dụng của sinh viên

PDF tại: https://drive.google.com/file/d/1RmVLY5M9cqGIIBG3VxEnSiTuMVSgiJap/view