Sidebar

05
CN, 12

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 141

Lê Thị Lanh

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lê Thị Anh Đào

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngô Văn Toàn

Trường Đại học Tài chính - Marketing, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Ngày nhận: 07/08/2021; Ngày hoàn thành biên tập: 25/10/2021; Ngày duyệt đăng: 29/10/2021

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu các yếu tố tác động đến cấu trúc kỳ hạn nợ của doanh nghiệp trong giai đoạn 2007-2018, với mẫu là các công ty phi tài chính niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Nghiên cứu dựa trên lý thuyết đại diện, phát tín hiệu, rủi ro thanh khoản và nguyên tắc phù hợp, và không có bằng chứng về tác động của thuế. Phương pháp phân tích hồi quy bình phương nhỏ nhất gộp (POLS), hiệu ứng cố định (FEM) và hiệu ứng ngẫu nhiên (REM), hồi quy IV-GMM và hồi quy bình phương nhỏ nhất biến giả (LSDV) được thực hiện để phân tích dữ liệu. Bằng chứng thực nghiệm mới về các chỉ báo có ý nghĩa quan trọng trong phát triển tài chính bao gồm các biến đại diện cho sự phát triển của khu vực ngân hàng cũng như thị trường chứng khoán của nền kinh tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy quyền của chủ nợ và hệ thống thông tin là những giả thuyết được xác nhận ảnh hưởng cùng chiều đến kỳ hạn nợ công ty.

Từ khóa: Kỳ hạn nợ, Đặc điểm công ty, Phát triển tài chính, Chỉ báo có ý nghĩa quan trọng

 

FACTORS AFFECTING DEBIT TERM STRUCTURE: NEW EVIDENCE FROM VIETNAM LISTED NON-FINANCIAL COMPANIES

 

Abstract: This paper studies factors affecting the corporate debt maturity structure in the period 2007-2018 and research sample is non-financial listed companies on the Ho Chi Minh City Stock Exchanges (HOSE) and Hanoi Stock Exchange (HNX). Regression analysis methods such as pooled ordinary least squares (POLS), fixed effect (FEM) and random effect (REM), instrumental variables - generalized method of moments (IV-GMM) and Least square dummy variable (LSDV) are conducted to analyze the data. Research results are supported by agency theory, signalling, liquidity risk and matching principle, and there is no evidence of tax effects. Recent research has shown that the principal variables   in financial development represent both development in the banking sector and the stock market of an economy. It shows that the creditor rights and information system are the confirmed hypotheses that positively affect the corporate debt maturity structure.

Keywords: Debt Maturity, Firm Characteristics, Financial Development, Principal Indicator

Đọc bản PDF full tại CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC KỲ HẠN NỢ: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM MỚI TỪ CÁC CÔNG TY PHI TÀI CHÍNH NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM