Sidebar

05
CN, 12

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 141

Vũ Thị Hạnh

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Ngọc Anh

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Vũ Huyền Phương

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Hồng Trà My

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

 Ngày nhận: 17/06/2021; Ngày hoàn thành biên tập: 30/09/2021; Ngày duyệt đăng: 10/10/2021

Tóm tắt: Đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi đáng kể hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng Việt Nam. Nghiên cứu này nhằm khám phá các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi mua sắm trực tuyến của sinh viên các trường đại học Hà Nội trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Bài viết phân tích ảnh hưởng của 7 yếu tố gồm: thái độ, chuẩn mực chủ quan, nhận thức kiểm soát hành vi, rủi ro cảm nhận, niềm tin, chất lượng của trang web và giá cả đến hành vi mua sắm trực tuyến của giới trẻ. Số liệu nghiên cứu được thu thập qua mạng Internet từ 270 sinh viên đang học tại các trường đại học của Hà Nội trong tháng 01 năm 2021. Kết quả nghiên cứu cho thấy ngoài yếu tố rủi ro cảm nhận, 6 yếu tố còn lại có tác động cùng chiều tới hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng. Nghiên cứu cung cấp một số hàm ý về chính sách nhằm phát triển hoạt động bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam.

Từ khóa: COVID-19, Hành vi mua sắm trực tuyến, Sinh viên, Hà Nội

 

FACTORS AFFECTING ONLINE SHOPPING BEHAVIOR OF HANOI UNIVERSITY STUDENTS IN

THE CONTEXT OF COVID-19


Abstract: The COVID-19 outbreak has considerably changed the online shopping behavior of Vietnamese consumers. This study aims to explore the factors influencing the online shopping behavior of Hanoi university students in the context of COVID-19 pandemic. The study analyzed the effect of seven factors: attitude, subject norm, perceived behavioral control, perceived risk, belief, website quality, and price on online shopping behaviour of young Hanoians. The data were collected from 270 Hanoi university students, who responded fully to a questionnaire-based survey through the Internet in January 2021. The results show that excluding perceived risk, six remaining factors were found to have a directly positive impact on online shopping behavior of university students in Hanoi. The research also proposes some implications to help improve the performance of online retailers in Vietnam.

Keywords: COVID-19, Online Shopping Behaviour, University Students, Hanoi

Đọc bản PDF full tại CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH COVID-19