Sidebar

Magazine menu

03
T3, 10

CHI PHÍ

Tạp chí không áp dụng thu phí gửi bài viết, phí xuất bản hoặc phí xử lý bài viết đối với các tác giả. Hoạt động xuất bản của Tạp chí được triển khai theo quy trình truy cập mở và Trường Đại học Ngoại thương sẽ tài trợ tất cả các chi phí xuất bản.