Sidebar

Magazine menu

05
CN, 02

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 150

Trần Dục Thức
Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Trương Đình Thái
Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Trần Anh Quang
Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


Ngày nhận: 17/05/2022; Ngày hoàn thành biên tập: 19/09/2022; Ngày duyệt đăng: 26/09/2022

Tóm tắt: Bài viết nhằm kiểm định sự ảnh hưởng của các nhân tố trí tuệ xúc cảm lên quyết định của sinh viên. Bên cạnh bốn nhân tố xúc cảm bao gồm nhận biết xúc cảm, sử dụng xúc cảm, thấu hiểu xúc cảm và quản lý xúc cảm, nghiên cứu đã bổ sung một nhân tố mới là kỹ năng giải quyết vấn đề. Dữ liệu trong nghiên cứu được thu thập thông qua khảo sát trực tuyến 459 sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Các phương pháp phân tích nhân tố khám phá, phân tích nhân tố khẳng định và mô hình cấu trúc tuyến tính được sử dụng để phân tích dữ liệu và kiểm định sự phù hợp của mô hình với các giả thuyết nghiên cứu đề xuất. Kết quả nghiên cứu khẳng định rằng kỹ năng giải quyết vấn đề có ảnh hưởng đến quyết định tham gia hoạt động ngoại khóa của sinh viên. Kết quả này mở ra một hướng nghiên cứu về các nhân tố có tính ý thức cao.
Từ khóa: Trí tuệ xúc cảm, Kỹ năng giải quyết vấn đề, Quyết định, Hoạt động ngoại khóa

THE IMPACT OF FACTORS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND PROBLEM-SOLVING SKILLS ON THE DECISION TO PARTICIPATE IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES: A CASE STUDY ON STUDENTS OF HO CHI MINH UNIVERSITY OF BANKING

Abstract: The paper aims to test the influence of emotional intelligence factors on students’ decision behavior. In addition to four emotional factors including emotion recognition, using emotions, understanding emotions, and emotion management, the study has added a new factor, namely problem-solving skills. The data were collected from 459 students of Ho Chi Minh University of Banking by surveying online. The exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, and structural equation modeling were employed to analyze the data and test the fit of the model with the proposed research hypotheses. The research results confirm that the problem-solving skills factor affects the decision of students to participate in extracurricular activities. This finding opens up a research direction regarding high
consciousness factors.
Keywords: Emotional Intelligence, Problem-Solving Skills, Decision Making, Extracurricular Activities

Đọc full PDF tại: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ TRÍ TUỆ XÚC CẢM VÀ KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THAM GIA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH