Sidebar

Magazine menu

05
CN, 02

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 150

Đặng Thị Nhàn
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam
Bùi Thị Quỳnh
Ngân hàng Techcombank, Hà Nội, Việt Nam


Ngày nhận: 10/02/2022; Ngày hoàn thành biên tập: 16/08/2022; Ngày duyệt đăng: 26/08/2022

Tóm tắt: Bài viết điều tra tác động của COVID-19 đến sự biến động của 12 cặp tỷ giá tại 16 quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Dựa vào dữ liệu thu thập được, bài viết phân tích mối quan hệ giữa số ca nhiễm và số ca tử vong trên 1 triệu dân gây ra bởi COVID-19 và sự biến động của tỷ giá hối đoái. Thông qua phân tích định lượng bằng mô hình GARCH(1,1), nghiên cứu chỉ ra rằng, dịch bệnh COVID-19 có ảnh hưởng dự báo tới biến động tỷ giá hối đoái và ảnh hưởng này có sự khác nhau giữa các nước, tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh và kiểm soát của từng quốc gia. Các kết quả là tương tự khi tiến hành dự báo bằng cách sử dụng số ca tử vong COVID-19 thay thế cho tổng số ca lây nhiễm từ COVID-19 trên một triệu dân. Kết quả nghiên cứu cung cấp một kênh mới về khả năng dự đoán biến động tỷ giá hối đoái, cụ thể là kênh dịch bệnh.
Từ khóa: COVID-19, Biến động tỷ giá hối đoái, GARCH(1,1), Thị trường tài chính

 

THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON EXCHANGE RATE VOLATILITY IN THE WORLD AND VIETNAM


Abstract:
The study investigates the impact of the COVID-19 pandemic on the volatility of 12 currency pairs and the COVID-19 situation in 16 countries including Vietnam. This paper analyzes the relationship between the number of COVID-19 cases/deaths per million and the exchange rate volatility. Applying quantitative analysis and using the GARCH model (1,1), the study shows that the COVID-19 pandemic has a predictive effect on exchange rate volatility, and this impact varies among countries, depending on their individual pandemic situation and control measures. Our findings remain intact over the two forecast horizons using either the total number of deaths per million or the COVID-19 measure.  The research results support a new channel of forecasting exchange rate volatility, namely the disease outbreak channel.
Keywords: COVID-19, Exchange Rate Volatility, GARCH(1,1), Financial Market

Đọc full PDF tại: ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM