Sidebar

Magazine menu

05
CN, 02

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 150

Lê Phương Lan
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thu Uyên
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam
Phạm Thị Hường
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Sỹ Bin
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Tuấn Dũng
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam
Phạm Thị Thanh Vân
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam


Ngày nhận: 09/05/2022; Ngày hoàn thành biên tập: 12/09/2022; Ngày duyệt đăng: 19/09/2022

Tóm tắt: Bài nghiên cứu tập trung vào việc xác định và đo lường ảnh hưởng của chính sách tiền tệ gồm lãi suất, tín dụng và cung tiền tới bong bóng bất động sản tại Hà Nội. Bài nghiên cứu sử dụng mô hình vector tự hồi quy để xem xét mối quan hệ giữa các biến trong mô hình. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự tác động cùng chiều của lãi suất liên ngân hàng qua đêm và lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 6 tháng đến chỉ số giá bất động sản, trong khi những biến khác có tác động không rõ rệt. Các đề xuất rút ra từ kết quả nghiên cứu giúp Chính phủ và doanh nghiệp tham khảo để có những hành động đúng đắn và kịp thời trước biến động của thị trường bất động sản Việt Nam hiện tại và sau này.
Từ khóa: Bong bóng bất động sản, Chính sách tiền tệ, Lãi suất, Tín dụng, Cung tiền

THE IMPACT OF MONETARY POLICY ON REAL ESTATE BUBBLE IN HANOI

Abstract: This paper identifies and measures the influence of monetary policies including interest rates, credit, and money supply on the real estate bubble in Hanoi. The vector autoregression model estimation was employed to examine the  relationship between the variables. The results show that the overnight interbank interest rate variable and 6-month term interbank interest rate have a positive impact on the bubble variable while the impact of other variables is insignificant. The recommendations drawn from the research results can help the government
and businesses take appropriate and timely actions against negative trends in Vietnamese real estate market in the future.
Keywords: Real Estate Bubble, Monetary Policy, Interest Rate, Credit, Money Supply.

Đọc full PDF tại: TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐẾN BONG BÓNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI HÀ NỘI