Sidebar

Magazine menu

24
T7, 02

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 150

Cao Thị Miên Thùy
Trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nguyễn Vĩnh Khương
Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nguyễn Thanh Liêm
Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


Ngày nhận: 25/04/2022; Ngày hoàn thành biên tập: 09/08/2022; Ngày duyệt đăng: 17/08/2022

Tóm tắt: Nghiên cứu xem xét tác động của việc công bố thông tin về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp ngành công nghiệp được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mẫu nghiên cứu bao gồm 75 công ty niêm yết thuộc nhóm ngành công nghiệp từ năm 2014 đến 2019. Phương pháp ước lượng moment tổng quát hệ thống được sử dụng để ước lượng các mô hình động. Kết quả cho thấy các công ty có điểm công bố thông tin về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cao hơn có chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu thấp hơn. Đặc biệt, trong các khía cạnh trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, việc công bố thông tin trách nhiệm xã hội về môi trường và xã hội làm giảm chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu của các công ty niêm yết. Các kết quả này cho thấy tác động tích cực của hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp niêm yết đến chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp.
Từ khóa: Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu, Công ty niêm yết ngành công nghiệp, Công bố trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE AND COST OF EQUITY OF LISTED INDUSTRIAL FIRMS ON VIETNAM STOCK MARKET

Abstract: The study aims to investigate the influence of corporate social responsibility disclosure on the cost of equity of industrial enterprises listed on the  Vietnamese stock exchange markets. The system-generalized method of moments is applied with a sample of 75 listed industrial firms from 2014 to 2019. The results show that companies with higher CSR disclosure scores tend to have lower costs of equity. Among the CSR themes, we find that disclosing social and environmental responsibility activities reduces the firms’ cost of equity. This demonstrates that corporate social responsibility activities of listed companies have a positive impact on the cost of equity.
Keywords: Cost of Equity Capital, Listed Industrial Firms, Corporate Social Responsibility Disclosure

Đọc full PDF tại: CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH CÔNG NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM