Sidebar

Magazine menu

05
CN, 02

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 150

Nguyễn Văn Ít


Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày nhận: 27/01/2022; Ngày hoàn thành biên tập: 21/09/2022; Ngày duyệt đăng: 25/09/2022

Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm kiểm định tác động của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) và chuỗi cung ứng đến hiệu quả kinh doanh thông qua vai trò trung gian của hình ảnh thương hiệu. Các phương pháp phân tích độ tin cậy, nhân tố khẳng định và mô hình cấu trúc tuyến tính được sử dụng để phân tích dữ liệu khảo sát thu thập từ 379 cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp nông sản khác nhau ở Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả nghiên cứu cho thấy vai trò trung gian của hình ảnh thương hiệu có tác động mạnh nhất đến hiệu quả kinh doanh, kế đến là tác động của CSR đến hình ảnh thương hiệu và hiệu quả kinh doanh, tác động của chuỗi cung ứng đến hình ảnh thương hiệu và hiệu quả kinh doanh. Dựa trên các kết quả thu được, một số hàm ý được rút ra để giúp nhà quản lý của các doanh nghiệp nông sản nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện CSR, chuỗi cung ứng và xây dựng hình ảnh thương hiệu nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh toàn diện cả về tài chính và phi tài chính.


Từ khóa: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Chuỗi cung ứng, Hình ảnh thương hiệu, Hiệu quả kinh doanh, Doanh nghiệp nông sản

 

IMPACTS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUPPLY CHAIN ON BUSINESS PERFORMANCE THROUGH THE MEDIATING ROLE OF BRAND IMAGE AT AGRICULTURAL ENTERPRISES IN MEKONG DELTA


Abstract:
This study aims to examine the impacts of corporate social responsibility (CSR) and supply chain on business performance through the mediating role of brand image. The reliability analysis, confirmatory factor analysis, and structural equation modeling were employed to analyze the data collected from  379 agricultural enterprise managers in Mekong Delta. The results show that the mediating role of brand image has the strongest impact on business performance, followed by the impact of CSR on brand image and business performance, and that of supply chain on brand image and business performance. Based on these findings, some implications are drawn to help agricultural enterprises managers improve business performance, CSR, supply chain, and build brand image to increase their financial and non-financial performance.


Keywords:
Corporate Social Responsibility, Supply Chain, Brand Image, Business Performance, Agricultural Enterprises

Đọc full tại: TÁC ĐỘNG CỦA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VÀ CHUỖI CUNG ỨNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH THÔNG QUA VAI TRÒ TRUNG GIAN HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU TẠI DOANH NGHIỆP NÔNG SẢN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG