Sidebar

Magazine menu

24
T4, 07

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 165

Phạm Thị Nga[1]

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Phạm Thị Thu Hường

Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ, Việt Nam

Ngày nhận: 28/02/2024; Ngày hoàn thành biên tập: 13/06/2024; Ngày duyệt đăng: 20/06/2024

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.022024.1125

 

Tóm tắt

Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng bao bì xanh của người trẻ. Dữ liệu được thu thập từ 264 người trẻ tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA, kết hợp với kiểm định sự khác biệt giá trị trung bình T-test. Kết quả nghiên cứu đã xác định được các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến ý định và các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng sản phẩm sử dụng bao bì xanh của giới trẻ. Các nhóm nhân tố này bao gồm nhận thức về môi trường, nhận thức về lợi ích cá nhân, ảnh hưởng từ xã hội, và sự tiện lợi của sản phẩm. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy sự khác biệt của hành vi đối với các nhóm thu nhập và trình độ học vấn khác nhau. Cụ thể, những người có thu nhập cao hơn và trình độ học vấn cao hơn thường có xu hướng ủng hộ và tiêu dùng các sản phẩm bao bì xanh nhiều hơn. Những kết quả này không chỉ cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm cho lĩnh vực nghiên cứu về tiêu dùng bền vững mà còn đề xuất các giải pháp thực tiễn nhằm thúc đẩy hành vi tiêu dùng xanh, hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai.

Từ khóa: Hành vi sử dụng bao bì xanh, Dự định sử dụng bao bì xanh, Nhân tố bên trong, Nhân tố bên ngoài

FACTORS AFFECTING YOUNGSTERS’ CONSUMPTION BEHAVIOR OF PRODUCTS USING GREEN PACKAGING

Abstract

This study aims to evaluate the factors influencing young people's behavior towards using green packaging. Data were collected from 264 young people in Vietnam. The study used Exploratory Factor Analysis (EFA) and T-tests to identify differences in average values. The results identified groups of factors that affect the intention and behavior of young people in using green packaging products. These factors include environmental awareness, perceived personal benefits, social influence, and product convenience. The study also found differences in behavior among groups with different income levels and education backgrounds. Specifically, those with higher incomes and higher education levels are more likely to support and use green packaging products. These findings provide additional evidence for sustainable consumption research and suggest practical solutions to promote green consumption behavior, aiming for sustainable development in the future.

Keywords: Behavior of Using Green Packaging, Intention to Use Green Packaging, Internal Factors, External Factors