Sidebar

Magazine menu

24
T4, 07

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 165

Trần Thái Đình Khương[1]

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phạm Thị Châu Quyên

Trường Đại học Ngoại thương, Cơ sở II, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày nhận: 21/12/2023; Ngày hoàn thành biên tập: 13/06/2024; Ngày duyệt đăng: 18/06/2024

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.122023.1103

 

Tóm tắt

 Trước bối cảnh môi trường kinh doanh nhiều thay đổi, khái niệm phát triển bền vững doanh nghiệp hình thành, mang tính quyết định và sống còn đến sự tồn tại và phát triển của các công ty. Trong đó, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được xem là một trong những động lực chính góp phần giúp doanh nghiệp thực hiện đồng thời các phương diện của phát triển bền vững doanh nghiệp. Bài nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá về các tác động của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp lên mục tiêu phát triển bền vững tại các doanh nghiệp Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 380 nhân sự cấp quản lý ở 19 lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính cho thấy tất cả 5 phương diện của khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (trách nhiệm kinh tế, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm nhân đạo và trách nhiệm môi trường) có tác động cùng chiều lên mục tiêu phát triển bền vững doanh nghiệp. Nghiên cứu đóng góp thêm nền tảng thực nghiệm trong việc đo lường và đề xuất giải pháp thực hiện trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững cho các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp hiện nay.

Từ khóa: Phát triển bền vững, Phát triển bền vững doanh nghiệp, Trách nhiệm xã hội, Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND CORPORATE SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN VIETNAMESE ENTERPRISES

Abstract

In the face of numerous changes in the business environment and new requirements in today's economy, the goal of sustainable business development has emerged, playing a decisive role in the survival and growth of enterprises. Corporate social responsibility is considered one of the key driving forces contributing to the simultaneous realization of various aspects of sustainable business development. This study aims to examine the impact of corporate social responsibility on the goal of sustainable development in Vietnamese businesses. The data were gathered from 380 managers in enterprises operating in 19 different sectors. The results of the structural equation modeling analysis reveal that all five aspects of the corporate social responsibility concept (economic responsibility, legal responsibility, philanthropic responsibility, ethical responsibility, and environmental responsibility) have a positive impact on the goal of sustainable business development. The study contributes additional empirical evidence to the measurement of corporate social responsibility and proposes practical solutions for implementing social responsibility and sustainable development for relevant authorities and businesses today.

Keywords: Sustainable Development, Social Responsibility, Corporate Sustainable Development, Corporate Social Responsibility