Sidebar

Magazine menu

24
T2, 06

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 164

Trịnh Hà Vy

Ngân hàng Quân đội MBBank, Hà Nội, Việt Nam

Đặng Quỳnh Như

Học viện Chính sách và Phát triển, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Minh Phúc

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

 

Ngày nhận: 20/06/2023; Ngày hoàn thành biên tập: 27/03/2024; Ngày duyệt đăng: 05/05/2024

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.062023.1070

 

Tóm tắt

Bài viết nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua nền tảng trực tuyến cho các đơn hàng nội thành của người tiêu dùng tại Hà Nội. Mẫu nghiên cứu là 369 người dùng trên địa bàn Hà Nội. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc và phân tích hồi quy cho thấy có 7 yếu tố bao gồm: hiệu quả kỳ vọng, nỗ lực kỳ vọng, ảnh hưởng xã hội, điều kiện thuận lợi, định hướng tiết kiệm, nhận thức rủi ro và chất lượng thông tin ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ vận chuyển trực tuyến của người dùng tại Hà Nội. Bên cạnh đó, không có đủ bằng chứng để kết luận về mối quan hệ giữa yếu tố thói quen và quyết định sử dụng dịch vụ. Kết quả nghiên cứu này bổ sung vào cơ sở lý thuyết về hành vi người dùng nói chung, cũng như cung cấp các bằng chứng thực nghiệm quan trọng về mối quan hệ này.

Từ khóa: Giao hàng chặng cuối, Nội thành, Nguồn lực cộng đồng, Hành vi người dùng, Hà Nội

 

FACTORS AFFECTING THE DECISION OF EMPLOYING CROWD SHIPPING SERVICES FOR INTRACITY DELIVERIES:

AN EMPIRICAL RESEARCH IN HANOI

Abstract

The article studies the factors affecting the decision to use online crowshipping services for intracity deliveries in Hanoi, using a quantitative research method with structural modeling and regression analysis. Data were collected from 369 users in Hanoi. Structural equation modeling and regression analysis results show that there are six factors that have a positive impact on this decision: performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, price saving orientation, habit, perceived of risk, information quality. There is insufficient evidence regarding the relationship between habit and the decision to use such service. The findings contribute to the knowledge on consumer behavior and provide important evidence on the factors affecting the decision of using crowshiping.

Keywords: Last-Mile Delivery, Intracity Delivery, Crowd Logistics, Customer Behavior, Hanoi