Sidebar

Magazine menu

24
T2, 06

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 164

Nguyễn Thị Lâm Anh

Học viện Ngân hàng, Hà Nội, Việt Nam

Bùi Linh Đan

Học viện Ngân hàng, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Hương Giang

Học viện Ngân hàng, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Mai Hoa

Học viện Ngân hàng, Hà Nội, Việt Nam

Ngày nhận: 24/05/2023; Ngày hoàn thành biên tập: 07/05/2024; Ngày duyệt đăng: 27/05/2024

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.052023.1065

 

Tóm tắt

Hoạt động đầu tư năng lượng tái tạo ngày càng được các nước trên thế giới quan tâm, đặc biệt là các nước phát triển, vì lợi ích của nó không chỉ giúp cải thiện chất lượng môi trường, mà còn kích thích xây dựng phát triển nền kinh tế bền vững. Bài viết này tập trung nghiên cứu về các nhân tố tác động đến quyết định của các nhà đầu tư năng lượng tái tạo để từ đó đưa ra giải pháp thu hút vốn đầu tư. Bài viết sử dụng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng được thu thập từ 37 quốc gia Liên minh Châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) từ năm 2007 đến 2021. Kết quả nghiên cứu cho thấy cho thấy chi cho nghiên cứu và phát triển, tiêu thụ năng lượng có tác động tích cực đến quyết định của các nhà đầu tư năng lượng tái tạo. Ngược lại, phát thải CO2 và chính sách tái tạo có mối quan hệ ngược chiều với quyết định của các nhà đầu tư. Ngoài ra, GDP bình quân đầu người không ảnh hưởng đến quyết định đầu tư. Dựa trên kết quả, nhóm đã giả đã đưa ra một số khuyến nghị giúp đẩy mạnh hoạt động đầu tư năng lượng tái tạo, góp phần phát triển kinh tế bền vững tại các quốc gia EU và ASEAN

Từ khóa: Chính sách tái tạo, Năng lượng tái tạo, Nhà đầu tư năng lượng tái tạo, Phát triển bền vững, Quyết định đầu tư

 

FACTORS AFFECTING THE DECISION OF RENEWABLE ENERGY INVESTORS: EVIDENCE FROM EU AND ASEAN COUNTRIES

 

Abstract

             Investments in renewable energy have attracted increasing attention from countries around the world, especially developed ones. This is because of its dual benefits in improving environmental quality and promoting sustainable economic development. This study focuses on researching the factors affecting the decision-making of renewable energy investors to provide solutions for attracting investment capital.  The article used the panel data regression method with data collected from 37 countries in the European Union (EU) and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) from 2007 to 2021. The regression results indicate that research and development expenditures and energy consumption have positive impacts on the decision-making of renewable energy investors. Conversely, CO2 emissions and renewable energy policies have an inverse relationship with the investment decisions. Additionally,  GDP per capita is found to have no significant effect on investment decisions. Based on the results, the authors provide appropriate recommendations to help promote investments in renewable energy, contributing to sustainable economic development in EU and ASEAN countries.

Keywords: Renewable Energy Policy, Renewable Energy, Renewable Energy Investor, Sustainable Development, Investment Decision