Sidebar

Magazine menu

24
T2, 06

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 164

Nguyễn Thị Thanh

Trường Đại học Thương mại, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Đắc Thành

Trường Đại học Thương mại, Hà Nội, Việt Nam

Ngày nhận: 08/03/2023; Ngày hoàn thành biên tập: 02/05/2024; Ngày duyệt đăng: 17/05/2024

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.032023.1053

 

Tóm tắt

Bài viết nghiên cứu tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và độ mở thương mại tới tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Dữ liệu được trích xuất từ cơ sở dữ liệu của Ngân hàng thế giới World Bank trong giai đoạn 37 năm từ 1986 đến 2022, và sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu chuỗi thời gian ARDL với biến trễ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhìn chung FDI có tác động tích cực tới các chỉ số phản ánh tăng trưởng kinh tế (tốc độ tăng trưởng, GDP thực tế, GDP bình quân đầu người) cả trong ngắn hạn và dài hạn; trong khi đó, độ mở thương mại chỉ ghi nhận tác động tích cực lên GDP thực tế, nhưng tác động tiêu cực lên GDP bình quân đầu người và tốc độ tăng trưởng trong dài hạn. Kết quả hàm ý rằng việc lựa chọn biến phụ thuộc đại diện cho tăng trưởng kinh tế có ảnh hưởng tới mức độ và chiều tác động của FDI và độ mở thương mại. Dựa vào kết quả nghiên cứu, một số hàm ý chính sách được đưa ra nhằm tăng cường khả năng đóng góp của FDI và thương mại tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, GDP, Độ mở thương mại, Tốc độ tăng trưởng kinh tế, Thu nhập bình quân đầu người.

 

THE IMPACT OF FDI AND TRADE OPENNESS ON VIETNAM'S ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM THE ARDL APPROACH

 

Abstract

The article studies the impact of foreign direct investment (FDI) and trade openness on Vietnam's economic growth. Data were extracted from the World Bank database for the period of 37 years from 1986 to 2022 and using ARDL time series data analysis method with lagged variables. Research results show that, in general, FDI has a positive impact on indicators reflecting economic growth (growth rate, real GDP, GDP per capita) in both the long run and short run; Meanwhile, trade openness only recorded a positive impact on real GDP, but a negative impact on GDP per capita and growth rate in the long run. The results imply that the choice of the dependent variable representing economic growth affects the level and direction of the impact of FDI and trade openness. Based on the research results, some policy implications are given to enhance the contribution of FDI and trade to Vietnam's economic growth.

Keywords: Foreign Direct Investment, GDP, Trade Openness, Economic Growth, GDP Per Capita.