Sidebar

Magazine menu

24
T7, 02

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 161

Cao Thị Hồng Vinh

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Bùi Tùng Dương

Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phát triển, Hà Nội, Việt Nam

Ngày nhận: 19/9/2023; Ngày hoàn thành biên tập: 23/01/2023; Ngày duyệt đăng: 30/1/2024

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.092023.1087

Tóm tắt: Trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam đã và đang tận dụng những lợi thế của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) để tạo công ăn việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ. Hiện nay, chưa có nghiên cứu nào sử dụng dữ liệu lớn của doanh nghiệp tập trung xem xét tác động của FDI tới việc làm cho lao động nữ ở Việt Nam. Do đó, nghiên cứu này sử dụng dữ liệu doanh nghiệp từ Tổng cục Thống kê Việt Nam trong giai đoạn 2017-2019 và sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để làm rõ tác động trên. Kết quả nghiên cứu đã khẳng định rằng: FDI góp phần tạo việc làm cho lao động nữ. Doanh nghiệp có tỷ lệ vốn FDI trong tổng vốn điều lệ càng cao thì việc làm tạo ra cho lao động nữ càng lớn. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy tác động tích cực của FDI tới việc làm cho lao động nữ tập trung chủ yếu ở các ngành Chế tạo (C) (có mức độ lớn nhất). Đồng thời, sự gia tăng vốn FDI trong các doanh nghiệp 100% vốn FDI (không phải các doanh nghiệp liên doanh) giúp tăng việc làm cho lao động nữ. 

 Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, Việc làm, Lao động nữ, Việt Nam

THE IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON FEMALE EMPLOYMENT IN VIETNAM

Abstract: In the process of implementing sustainable development goals, many countries in the world, including Vietnam, have been taking advantage of Foreign Direct Investment (FDI) to create more employment opportunities, especially for women. In our perception, there have been few researches that use a large number of observations of firms to look into the impact of FDI on female employment in Vietnam. To address this gap, we use the enterprise database from Vietnam’s General Statistics Office from 2017 to 2019 and using quantitative research methods to clarify that effect. Our findings indicate that FDI has helped to create more jobs for female labors. The higher percentage of FDI in the charter capital, the more jobs for female labors are created. In addition, we also find that the positive impact of FDI on female employment exists in the industries such as Manufacturing, where it has the highest impact. Moreover, an increase in FDI in 100% foreign-invested enterprises (not joint ventures) leads to the rise of jobs for female labors.

Keywords: Foreign Direct Investment, Employment, Female labor, Vietnam