Sidebar

Magazine menu

24
T7, 02

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 161

Phan Thị Thu Hiền

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Mạc Thị Ngọc Diệp

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

 

Ngày nhận: 10/10/2023; Ngày hoàn thành biên tập: 13/12/2023; Ngày duyệt đăng: 25/12/2023

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.102023.1090

 

Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm khám phá và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan, bao gồm tiêu chuẩn nghiệp vụ, quản trị doanh nghiệp, sự chuyên nghiệp, văn hóa doanh nghiệp, tuân thủ pháp luật và quan hệ đối tác. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM), phân tích nhân tố khám phá (EFA), công cụ thống kê phần mềm được sử dụng là SPSS nhằm phân tích dữ liệu sơ cấp và kiểm định các giả thuyết. Thông tin và dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ khảo sát với 415 đại lý hải quan hoạt động tại Việt Nam. Nghiên cứu chỉ ra từ góc nhìn của đại lý hải quan, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan tại Việt Nam, xếp theo thứ tự quan trọng bao gồm quản trị doanh nghiệp, tiêu chuẩn nghiệp vụ, sự chuyên nghiệp, quan hệ đối tác, tuân thủ pháp luật và văn hoá doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa đối với đại lý hải quan và cơ quan hải quan trong việc xây dựng cơ sở khoa học đánh giá thực tiễn và triển khai giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan tại Việt Nam.

Từ khóa: Đại lý hải quan, Dịch vụ thông quan, Thuận lợi hoá thương mại, Xuất khẩu, Nhập khẩu

FACTORS AFFECTING THE CUSTOMS CLEARANCE AGENT SERVICES IN VIETNAM

Abstract: The research aims to explore and evaluate factors influencing customs clearance services from the perspectives of customs agents. These factors include professional qualification, business administration, professionalism, organizational culture, regulatory compliance, and business partnerships. Structural equation modeling (SEM) is applied in this study, utilizing information and data collected from a survey of 415 customs agents operating in Vietnam. The research results indicate that all six factors positively affect service performance, with the order of influence being business administration, professional qualification, professionalism, business partnership, regulatory compliance, and organizational culture. The study provides a scientific framework for assessing the performance of customs agents and offers solutions to enhance customs clearance services in Vietnam for both customs agents and authorities.

Keywords: Customs Agents, Customs Clearance Service, Exports, Imports, Trade Facilitation