Sidebar

Magazine menu

24
T4, 07

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 161

Trần Thị Kim Anh

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Hoàng Hà Anh

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

 

Ngày nhận: 26/09/2023; Ngày hoàn thành biên tập: 17/1/2024; Ngày duyệt đăng: 25/1/2024

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.092023.1088

 

Tóm tắt: Kế toán - kiểm toán đã và đang chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi công nghệ số. Có rất nhiều phần mềm kế toán - kiểm toán đang được sử dụng rộng rãi hiện nay. Dữ liệu cho kế toán và kiểm toán được lưu trữ trên đám mây (Cloud) thay vì trên giấy. Tự động hóa nhận thức bao gồm trí tuệ nhân tạo, học máy và phân tích dữ liệu lớn là các nền tảng để các công ty kiểm toán phát triển kiểm toán tự động hóa thông minh. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp Delphi nhằm xây dựng những dự báo đồng thuận về các tác động của chuyển đổi số đến hoạt động kiểm toán tại Việt Nam từ một nhóm chuyên gia bao gồm các kiểm toán viên, giảng viên kiểm toán và các chuyên gia khác trong ngành kiểm toán. Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng công nghệ số sẽ làm thay đổi kiểm toán một cách mạnh mẽ nhưng tự động hoá hoạt động kiểm toán sẽ không thể thay thế hoàn toàn vai trò kiểm toán viên.

Từ khóa: Kiểm toán, Big4, Chuyển đổi số, Delphi, Việt Nam

FORECASTING THE IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION ON AUDITING ACTIVITIES IN VIETNAM: A DELPHI STUDY

Abstract: Accounting and auditing have been drastically influenced by digital technology. Today, a diverse range of accounting and auditing software is readily available, and data is stored in the cloud rather than on paper. Cognitive automation, encompassing artificial intelligence (AI), machine learning, and Big Data analytics, serves as the foundation for companies to implement intelligent automation audits. This study employs the Delphi method to develop consensus forecasts on the impacts of digital transformation on auditing. A group of experts, including auditors, audit lecturers, and other audit professionals in Vietnam, participated in this study. The results indicate that digital technology will profoundly change auditing, yet automated audit processes will not completely replace the essential role of auditors.

Keywords: Audit, Big4, Digital Transformation, Delphi, Vietnam

PDF tại: https://drive.google.com/file/d/1bK9DLVFArXhoEI2GogzG6A0hj57XoKY2/view