Sidebar

Magazine menu

24
T7, 02

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 161

Bùi Thu Hiền

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Lương Huyền Linh

Công ty TNHH Ernst & Young, Hà Nội, Việt Nam

 

Ngày nhận: 31/07/2023; Ngày hoàn thành biên tập: 20/12/2023; Ngày duyệt đăng: 29/12/2023

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.072023.1079

 

Tóm tắt

Nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của cấu trúc cổ đông (gồm cổ đông nước ngoài và cổ đông nhà nước) đến việc nắm giữ tiền mặt của công ty niêm yết tại Việt Nam. Bài viết sử dụng các mô hình với sai số chuẩn của hồi quy gộp, mô hình tác động cố định, mô hình tác động ngẫu nhiên và mô hình Driscoll-Kraay, dựa trên dữ liệu bao gồm 692 công ty phi tài chính niêm yết trên sàn HOSE và HNX trong giai đoạn 2018-2022. Kết quả cho thấy, sở hữu nước ngoài có mối quan hệ cùng chiều với việc nắm giữ tiền mặt trong công ty, phát hiện này hoàn toàn phù hợp với các lý thuyết về nắm giữ tiền mặt. Sở hữu nhà nước không có ảnh hưởng đến việc nắm giữ tiền mặt do các công ty có sở hữu nhà nước tại Việt Nam có nhiều ưu thế trong việc tiếp cận được các nguồn vốn. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản trị tiền mặt tại các công ty niêm yết tại Việt Nam, trong đó các công ty cần đa dạng hóa cấu trúc cổ đông và có các kế hoạch sử dụng vốn cũng như phương pháp quản trị tiền mặt hợp lý. Ngoài ra, minh bạch trong báo cáo tài chính và các thông tin công khai của công ty cũng cần được quan tâm và coi trọng hơn.

Từ khóa: Nắm giữ tiền mặt, Cấu trúc cổ đông, Cổ đông nước ngoài, Cổ đông nhà nước

THE IMPACT OF SHAREHOLDER STRUTCTURE ON CASH HOLDINGS: THE CASE OF LISTED FIRMS IN VIETNAM

Abstract

This study investigates the impact of shareholder structure, including foreign and state shareholders, on the cash holdings of listed companies in Vietnam. The research utilized various models, such as ordinary least squares, fixed effects, random effects, and the Driscoll-Kraay model. Data were collected from 692 non-financial listed companies on HOSE and HNX from 2018 to 2022. The findings reveal a positive correlation between foreign ownership and cash holdings in companies, aligning with suggested theories. State ownership, however, does not have a significant impact on cash holdings. This could be attributed to state-owned companies in Vietnam having more favorable conditions for accessing cash capital, reducing their reliance on cash holdings. Furthermore, the study proposes solutions to enhance cash management efficiency for listed companies in Vietnam, emphasizing the need for diversified shareholder structures and well-planned capital utilization. Additionally, the importance of transparency in financial reporting and public information should be taken into consideration.

Keywords: Cash Holding, Shareholder Structure, Foreign Ownership, State Ownership