Sidebar

Magazine menu

24
T2, 06

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 161

 Lê Xuân Cù

Trường Đại học Thương mại, Hà Nội, Việt Nam

 

Ngày nhận: 14/07/2022; Ngày hoàn thành biên tập: 02/10/2023; Ngày duyệt đăng: 17/10/2023

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.072023.1078

 

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu nhằm giải thích cơ chế của hành vi sử dụng xe điện cho giao hàng chặng cuối trong thương mại điện tử của người dùng. Bài viết phát triển mô hình nghiên cứu dựa trên nhóm yếu tố về công nghệ, giá trị cảm nhận và bối cảnh. Dữ liệu được thu thập từ 308 người dùng có nhu cầu sử dụng xe điện cho giao hàng chặng cuối tại Hà Nội. Mô hình cấu trúc tuyến tính được áp dụng để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Kết quả cho thấy lợi ích kỹ thuật, định hướng công nghệ, sự nhạy bén với môi trường, tính xu thế, và hỗ trợ chính phủ ảnh hưởng tích cực đến dự định sử dụng xe điện cho giao hàng chặng cuối. Tuy nhiên, cảm nhận chi phí ảnh hưởng ngược chiều đến dự định sử dụng xe điện cho giao hàng chặng cuối. Hàm ý lý thuyết và thực tiễn được thảo luận nhằm thúc đẩy hành vi sử dụng xe điện cho giao hàng chặng cuối của người dùng.

Từ khóa: Dự định sử dụng, Giao hàng chặng cuối, Hà Nội, Xe điện

ELECTRIC VEHICLE SELECTION FOR LAST-MILE DELIVERY IN E-COMMERCE: THE ROLE OF TECHNOLOGY, PERCEPTUAL VALUE, AND CONTEXT

Abstract: This study aims to clarify the mechanisms influencing consumers' intentions to use electric vehicles for last-mile delivery in e-commerce. A research model was developed based on technological, value-perception, and contextual factors. Data were collected from 308 users with the intention of utilizing last-mile delivery services in Hanoi. Structural equation modeling was applied to test the hypotheses. The results revealed that technical attributes, technological orientation, environmental sensitivity, trendiness, and government support positively affect the intention towards last-mile delivery. However, perceived cost has a negative impact on the intention to use last-mile delivery. Theoretical and practical implications are discussed to enhance consumers' behavioral patterns concerning last-mile delivery.

Keywords: Use Intention, Last-Mile Delivery, Hanoi, Electronic Vehicles

 PDF tại: https://drive.google.com/file/d/1rkBYCqE7MslNymS4pxiP16J73W2DuhaH/view