Sidebar

Magazine menu

24
T4, 07

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 161

Vũ An Dân

Trường Đại học Mở Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam

Bùi Hà Linh[1]

Trường Đại học Mở Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam

Mai Thị Hoài Thu

Trường Đại học Mở Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam

 

Ngày nhận: 11/07/2023; Ngày hoàn thành biên tập: 23/10/2023; Ngày duyệt đăng: 29/10/2023

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.072023.1077

 

Tóm tắt

Du lịch bền vững bao gồm ba trụ cột là kinh tế, xã hội và môi trường. Tuy nhiên, trụ cột “xã hội” ít được quan tâm hơn các trụ cột khác. Đa số các tác động tiêu cực của du lịch đến từ hành vi của du khách. Vì vậy, việc tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng tới ý định thực hiện hành vi có tác động tiêu cực tới sự bền vững về mặt xã hội của khách du lịch nội địa là điều cần thiết. Nghiên cứu này áp dụng Lý thuyết hành vi dự định (TPB) với hai biến mới là sự thuận tiện và sự giám sát. Phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng thông qua khảo sát 184 khách du lịch nội địa ở Việt Nam, chủ yếu là người trẻ tuổi, đến từ miền Bắc. Kết quả của nghiên cứu giúp các cơ quan quản lý, doanh nghiệp du lịch và cộng đồng địa phương hiểu rõ hơn về hành vi của khách du lịch nội địa để từ đó có các quyết định và cách thức quản lý hành vi của du khách một cách phù hợp nhằm đóng góp vào việc duy trì sự bền vững về mặt xã hội trong du lịch nói riêng và phát triển du lịch bền vững nói chung.

Từ khóa: Bền vững về mặt xã hội, Hành vi của du khách, Lý thuyết hành vi dự định, Yếu tố tác động tới hành vi

EXPLORING FACTORS AFFECTING SOCIAL SUSTAINABILITY INTENTIONS OF DOMESTIC TOURISTS

Abstract

Sustainable tourism includes three pillars: economic, social, and environmental sustainability. However, the 'social' pillar has received comparatively less attention. The majority of negative impacts of tourism arise from tourists' behavior. Thus, understanding the factors influencing the intentions behind behaviors that negatively impact social sustainability among domestic tourists is crucial. This study employs the Theory of Planned Behavior (TPB), introducing two new constructs: convenience and supervision. Employing a quantitative research method, we surveyed 184 domestic tourists in Vietnam, primarily comprising young people from the North. The results of this study help management bodies, tourism businesses, and local communities in gaining a better understanding of domestic tourist behavior. This knowledge enables more effective decision-making and methods to manage visitor behavior, contributing significantly to social sustainability in tourism in particular and fostering sustainable tourism development in general.

Keywords: Social Sustainability, Visitor Behavior, Theory of Planned Behavior, Factors Affecting Behavior

 PDF tại: https://drive.google.com/file/d/1ntRAyGN7y1m1xMNnt6Knrem0O95W3Y_3/view