Sidebar

05
CN, 12

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 141

Trần Thị Xuân Anh

Học viện Ngân hàng, Hà Nội, Việt Nam

Trần Thị Thu Hương

Học viện Ngân hàng, Hà Nội, Việt Nam

Ngày nhận: 03/08/2021; Ngày hoàn thành biên tập: 19/10/2021; Ngày duyệt đăng: 26/10/2021

Tóm tắt: Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát tại nhiều quốc gia trên thế giới, sự biến động trong hiệu quả hoạt động của các quỹ đầu tư là vấn đề được nhiều nhà quản lý quỹ và các chủ thể tham gia thị trường quan tâm bởi vai trò quan trọng không thể thiếu của quỹ đầu tư trên thị trường tài chính của một quốc gia. Bài viết đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong giai đoạn COVID-19 sử dụng thước đo hệ số Sharp điều chỉnh và tỷ lệ phần bù rủi ro trên giá trị rủi ro RVAR. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn các quỹ đầu tư có kết quả biến động khá mạnh trong làn sóng dịch bệnh đầu tiên ở Việt Nam với hai chỉ số đo lường đều nhận giá trị âm lớn và sự biến động này giảm ở các làn sóng dịch bệnh tiếp theo. Bên cạnh đó, hiệu quả hoạt động của các quỹ đầu tư khác nhau biến động không giống nhau trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, quỹ hoán đổi danh mục trong các làn sóng dịch bệnh có kết quả hoạt động tốt hơn so với các quỹ mở trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Từ khóa: Hiệu quả hoạt động, COVID-19, Quỹ đầu tư, Việt Nam

 

ASSESSING PERFORMANCE OF INVESTMENT FUNDS IN VIETNAM STOCK EXCHANGE DURING COVID-19

Abstract: In the context of the exponential spread  of COVID-19, the volatility of investment funds’ performance is the attention of funds’ managers and market participants because of the indispensable role of these funds in a financial market. The article examines the performance of investment funds in Vietnam during four phases of COVID-19 by utilizing the adjusted Sharp ratio and the reward to value at risk ratio. The results indicate that most funds experienced significant fluctuations during the first wave of pandemic in Vietnam with large negative ratios and the volatility decreased in the next waves. In addition, the volatility of diverse investment funds is different. Specifically, exchange-traded funds have proven their resilience better than open-ended funds in Vietnam under COVID-19 stressed circumstances.

Keywords: Fund’s Performance, COVID-19, Investment Funds, Vietnam

Đọc bản PDF full tại ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA CÁC QUỸ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN COVID-19