Sidebar

05
CN, 12

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 141

Nguyễn Hồng Quân

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Ngày nhận: 15/06/2021; Ngày hoàn thành biên tập: 29/08/2021; Ngày duyệt đăng: 09/09/2021

Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp định lượng thông qua dữ liệu 218 khách hàng thường xuyên tập luyện tại các Trung tâm của Elite Fitness phản hồi bằng bảng hỏi trực tiếp. Dữ liệu thu thập được xử lý thông qua các bước phân tích độ tin cậy, phân tích khám phá nhân tố, phân tích khẳng định nhân tố và mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. Kết quả cho thấy trải nghiệm thương hiệu về hành vi, cảm giác, cảm xúc và trí tuệ nhận thức có tác động tương đồng đến tính cách thương hiệu. Nghiên cứu cũng đã cho thấy rằng, đối với dịch vụ có tính tương tác cao thì trải nghiệm thương hiệu về mặt hành vi tác động mạnh nhất tới tính cách thương hiệu, trong khi đó đối với hàng hóa hữu hình thì trải nghiệm   về mặt cảm giác có tác động mạnh nhất. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp thêm một bằng chứng nữa về mối tương quan giữa trải nghiệm thương hiệu, tính cách thương hiệu và sự thỏa mãn thương hiệu.

Từ khóa: Trải nghiệm thương hiệu, Tính cách thương hiệu, Sự thỏa mãn thương hiệu, Dịch vụ thể thao cao cấp

 

RELATION BETWEEN BRAND EXPERIENCE, BRAND PERSONALITY, AND BRAND SATISFACTION:

A RESEARCH FOR ELITE FITNESS PREMIUM SPORTS SERVICES

 

Abstract: The study was performed by quantitative methods through data of 218 regular trainers at Elite Fitness Centers using direct questionnaires. Collected data are processed by software SPSS 22.0, AMOS 22.0 through steps of reliability analysis, factor discovery analysis, factor confirmation analysis and linear structural model SEM. The results show that brand experience in behavioral, sensory, affective and intelligence has an impact on brand personality. Research has also shown that, for highly interactive services, behavioral brand experience has the strongest impact on brand personality, while for tangible goods, sensory experience has the strongest impact on brand personality. Research results have provided an evidence of the relation between brand experience, brand personality and brand satisfaction.

Keywords: Brand Experience, Brand Personality, Brand Satisfaction, Premium Sports Services

Đọc bản PDF full tại MỐI QUAN HỆ GIỮA TRẢI NGHIỆM, TÍNH CÁCH VÀ SỰ THỎA MÃN THƯƠNG HIỆU: NGHIÊN CỨU ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THỂ THAO CAO CẤP CỦA ELITE FITNESS