Sidebar

13
T3, 04

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 135

Trần Thu Trang
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Ngày nhận: 23/08/2020; Ngày hoàn thành biên tập: 18/01/2021; Ngày duyệt đăng: 28/01/2021

Tóm tắt: Bài viết hệ thống hóa các nghiên cứu về đổi mới sáng tạo (ĐMST) và ĐMST của doanh nghiệp xã hội (DNXH) trên thế giới và ở Việt Nam. Dựa trên dữ liệu từ 114 công trình nghiên cứu, tác giả phân tích các nghiên cứu về ĐMST và ĐMST của DNXH, từ đó nhận diện các chủ đề và phương pháp nghiên cứu chủ yếu. Kết quả nghiên cứu cho thấy các công trình về ĐMST trên thế giới tập trung vào các chủ đề như khái niệm, bản chất và loại hình ĐMST; quá trình ĐMST; và kết quả ĐMST. Trong khi đó, các chủ đề nghiên cứu ở Việt Nam tập trung vào năng lực đổi mới của doanh nghiệp (DN), các nhân tố tác động đến ĐMST, ảnh hưởng của ĐMST tới kết quả kinh doanh và kinh nghiệm quốc tế về ĐMST. Tuy nhiên, hiện nay có rất ít nghiên cứu về ĐMST của DNXH trên thế giới và chưa có nghiên cứu về ĐMST của DNXH ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả nhấn mạnh
những hàm ý quan trọng và hướng nghiên cứu tiếp theo về chủ đề này.

Từ khóa: Doanh nghiệp xã hội, Đổi mới sáng tạo, Nghiên cứu tổng quan


INNOVATION AND SOCIAL ENTERPRISES: A LITERATURE REVIEW

Abstract: This paper reviews previous studies on innovation and innovation of social enterprises. Based on data from 114 publications, the author analyzes the previous scholarly work on innovation and social enterprises’ innovation, thus, identifying main research topics and research methods. The study results show that research about innovation focuses on certain topics such as definition, nature and types of innovation; innovation process; and innovation outcomes. The topics of research on innovation in Vietnam include innovation capacity of enterprises, determinants of innovation, influence of innovation on business performance, and international experiences in innovation. The study discovers that there is a small number of studies on social enterprises’ innovation in the world and no research on social enterprises’ innovation in Vietnam. Therefore, the author provides some important implications and future research avenues on the topic.

Keywords: Social enterprise, Innovation, Literature review

Đọc bản PDF full tại đây: ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN