Sidebar

13
T3, 04

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 135

Nguyễn Hoàng Minh
Trường Đại học Kinh tế - Luật, TP. Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Ngày nhận: 08/11/2020; Ngày hoàn thành biên tập: 11/01/2021; Ngày duyệt đăng: 25/01/2021

Tóm tắt: Trên thế giới, Chính phủ các quốc gia đang quan tâm đến lượng khí thải CO2, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến nghiêm trọng và phát triển tài chính cùng với hoạt động đổi mới đóng vai trò nòng cốt để ứng phó với vấn đề trên. Bài viết này tìm hiểu tác động của phát triển tài chính và hoạt động đổi mới đến lượng khí thải CO2 tại một số quốc gia Châu Á trong giai đoạn 1995-2018. Số liệu trong nghiên cứu được thu thập từ Ngân hàng Thế giới (World Bank); website: https://countryeconomy.com/; Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đồng thời tác giả sử dụng phương pháp Pooled OLS, Random-effects, Fixed-effects, GMM và FGLS. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phát triển tài chính và hoạt động đổi mới có tác động làm giảm lượng khí thải CO2 tại một số quốc gia Châu Á, từ đó tác giả gợi ý chính sách phù hợp để phát triển kinh tế bền vững (PTBV) tại một số quốc gia Châu Á. 

Từ khóa: Đổi mới, Phát triển tài chính, Lượng khí thải CO2, Châu Á


THE IMPACT OF INNOVATION AND FINANCIAL DEVELOPMENT ON CO2 EMISSIONS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM ASIAN COUNTRIES

Abstract: CO2 emissions is a problem concerned by many governments, especially in the context of increasingly severe climate change. Financial development and innovation are considered as basic solutions to the problem. This article aims to explore the impacts of financial development and innovation on CO2 emissions in several Asian countries from 1995 to 2018. In this study, data are collected from the World Bank and the International Monetary Fund and the Pooled OLS, random-effects, fixed-effects, GMM, and PGLS estimation methods are used. The results show that financial development and innovation affect reduction in CO2 emissions of some Asian countries. Based on these results, it is suggested that Asian countries have appropriate policies for sustainable economic development.

Keywords: Innovation, Financial development, CO2 emissions, Asia

Đọc bản PDF full tại: TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI ĐẾN LƯỢNG KHÍ THẢI CO2: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ MỘT SỐ QUỐC GIA CHÂU Á