Sidebar

13
T3, 04

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 135

Nguyễn Hoàng Khởi
Trường Đại học Trà Vinh, Trà Vinh, Việt Nam
Dương Ngọc Thành
Trường Đại học Cần Thơ, Cần Thơ, Việt Nam

Ngày nhận: 03/11/2020; Ngày hoàn thành biên tập: 19/01/2021; Ngày duyệt đăng: 28/01/2021

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu tác động cảm nhận trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) đến hành vi tiêu dùng đối với sản phẩm nước uống giải khát không cồn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về tác động của CSR đến hành vi tiêu dùng, nhưng chưa có nghiên cứu nào thực hiện trong ngành hàng nước uống giải khát không cồn ở khu vực này. Kết quả nghiên cứu sẽ bổ sung cơ sở lý luận về tác động trực tiếp và gián tiếp của CSR đến hành vi tiêu dùng, đồng thời đề xuất khuyến nghị cho doanh nghiệp (DN) ngành hàng nước uống giải khát không cồn khu vực ĐBSCL nâng cao việc thực hiện CSR. Nghiên cứu thực hiện khảo sát 1.019 người tiêu dùng sử dụng thường xuyên sản phẩm nước uống giải khát không cồn, áp dụng phương pháp ước lượng CB-SEM để kiểm định giả thuyết nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng CSR có tác động trực tiếp đến các hành vi tiêu dùng qua ý định mua, lòng trung thành và truyền miệng điện tử. Ngoài ra, CSR còn góp phần nâng cao danh tiếng DN và niềm tin đối với thương hiệu, từ đó ảnh hưởng gián tiếp đến ý định mua, lòng trung thành và truyền miệng điện tử của người tiêu dùng.

Từ khóa: Trách nhiệm xã hội của DN, Hành vi tiêu dùng, Nước giải khát không cồn, Ý định mua, Lòng trung thành, Truyền miệng điện tử


CONSUMER PERCEPTION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BEHAVIOR:
THE CASE OF NON-ALCOHOLIC BEVERAGE PRODUCTS IN MEKONG RIVER DELTA

Abstract: The study investigates the impacts of consumer perception of corporate social responsibility (CSR) on their behavior of consuming non-alcoholic beverage products in the the Mekong River Delta region. Although there exist a number of studies on this subject, no research has been done to examine such impacts on the non-alcoholic beverage products in the region. The paper presents results obtained from analyzing a sample of 1,019 consumers who consume non-alcoholic beverage products on a regular basis. The covariance-based structural equation modeling (CB-SEM) was used for the analysis. The results show that CSR has a direct impact on consumer behaviors via their Buying Intent, Loyalty, and Electronic Word-of-mouth. In addition, CSR contributes to improving Corporate Reputation and Brand Trust, thereby, indirectly affecting the consumer behavior. The results add empirical evidence to the theoretical development of the direct and indirect impacts of CSR on consumer behavior. Accordingly, the authors propose some solutions to the Mekong River Delta-based businesses in implementing CSR.

Keywords: CSR, Consumer behavior, Non-alcoholic beverage products, Buying intent, Loyalty, Electronic word-of-mouth

Đọc bản PDF full tại đây: CẢM NHẬN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VÀ HÀNH VI TIÊU DÙNG: TRƯỜNG HỢP SẢN PHẨM NƯỚC UỐNG GIẢI KHÁT KHÔNG CỒN Ở KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG