Sidebar

06
T7, 03

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 134

Bùi Anh Tuấn

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Ngày nhận: 01/10/2020; Ngày hoàn thành biên tập: 28/12/2020; Ngày duyệt đăng: 04/01/2021

Tóm tắt: Ninh Thuận là tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển xuất khẩu (XK) nhưng kết quả XK của các doanh nghiệp (DN) trong Tỉnh thời gian qua có nhiều hạn chế về cả quy mô và cơ cấu hàng XK. Bằng phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp, tác giả đánh giá thực trạng hoạt động XK một số sản phẩm chính của địa phương trong thời gian qua như nhân điều, tôm đông lạnh, hàng may mặc và hàng thủ công mỹ nghệ. Bài viết phân tích thực trạng XK của địa phương, từ đó đưa ra định hướng hàng hóa XK và một số giải pháp để đẩy mạnh XK một số sản phẩm chính trong giai đoạn 2020-2030.

Từ khóa: Ninh Thuận, Xuất khẩu, Đẩy mạnh xuất khẩu.

 

SOLUTIONS TO BOOST EXPORTS OF NINH THUAN PROVINCE OVER THE PERIOD 2020-2030

Abstract: Ninh Thuan is a province with many advantages to develop export business. However, the province has had many weaknesses in both export revenue and export products in recent years. In this study, the author aims to assess the current status of export activities of main products of Ninh Thuan province such as cashew kernel, frozen shrimp, garments, and handicrafts. The study analyzes the situation of the province’s exporting business and then suggests orientations and solutions to boost export of major products in the period from 2020 to 2030.

Keywords: Ninh Thuan, Exports, Export promotion.

Đọc bản PDF full tại: ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CỦA TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2020-2030