Sidebar

06
T7, 03

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 134

 Phạm Thu Hương

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Hoàng Thị Hòa

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Hữu Vinh

Công ty VMC Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam

Ngày nhận: 24/11/2020; Ngày hoàn thành biên tập: 25/12/2020; Ngày duyệt đăng: 05/01/2021

Tóm tắt: Hiện nay, hợp tác giữa doanh nghiệp và trường đại học (University - Enterprise Collaborations - UEC) là xu hướng tất yếu nhằm phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh mới và chính phủ các quốc gia đều đang nỗ lực tạo khung pháp lý để hỗ trợ không gian chính sách trong quá trình phát triển hoạt động này. Trong bài viết, nhóm tác giả đã tiến hành thực địa và phỏng vấn sâu lãnh đạo của một số doanh nghiệp (DN) tại Cộng đồng Keieijuku-Hà Nội (Kei) tham gia hợp tác với trường Đại học Ngoại thương (FTU) giai đoạn 2016-2020. Nghiên cứu áp dụng phân tích UEC theo cách tiếp cận của Samuel & Omar (2015) để phân tích thực tiễn triển khai UEC tại FTU. Kết quả cho thấy mô hình hợp tác đang triển khai tại FTU tập trung vào 5 trong số 6 nhóm các hoạt động hợp tác này. Đây là mô hình hiệu quả cần duy trì và phát triển trong một số chương trình đào tạo đặc thù của FTU không chỉ tại Viện Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam-Nhật Bản (VJCC) và bài viết tập trung một số gợi ý cho FTU và các DN thời gian tới.

Từ khóa: Hợp tác trường đại học và doanh nghiệp, Các hoạt động kết nối, Cộng đồng Keieijuku

 

PROMOTING THE UNIVERSITY - ENTERPRISE COLLABORATION IN CAREER COUNSELING: THE CASE OF FOREIGN TRADE UNIVERSITY AND A COMPANY IN THE KEIEIJUKU COMMUNITY IN HANOI

Abstract: University - Enterprise Collaborations (UEC) is an inevitable trend to develop human resources in the current context. Governments are trying their best to issue a legal framework to promote favorable conditions for cooperative activities. In this paper, the authors conduct fieldwork and in-depth interviews with leaders of some enterprises in the Keieijuku Community in Hanoi (Kei) that have been joining the cooperation with Foreign Trade University (FTU) during the period of 2016-2020. The paper analyses the UEC by following the approach of Samuel & Omar (2015) to study the implementing practice of these activities at FTU. The results show that the ongoing collaboration model includes five out of six UEC groups. This is an effective collaboration model that needs to be maintained and developed in training programs at Foreign Trade University and enterprises.

Keywords: Universities and enterprise collaboration, Linkage activities, Career counseling

Đọc bản PDF full tại: ĐẨY MẠNH HỢP TÁC GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP: NGHIÊN CỨU HÌNH THỨC HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG VÀ  DOANH NGHIỆP TRONG CỘNG ĐỒNG KEIEIJUKU-HÀ NỘI