Sidebar

06
T7, 03

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 134

 Nguyễn Xuân Minh

Trường Đại học Ngoại thương, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày nhận: 16/11/2020; Ngày hoàn thành biên tập: 04/01/2021; Ngày duyệt đăng: 13/01/2021

Tóm tắt: Với lợi thế so sánh mang tính bổ sung, trường đại học (ĐH) và doanh nghiệp (DN) có nhiều cơ hội để tăng cường hợp tác nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn hiệu quả. Bài viết này phân tích nội dung và đánh giá kết quả hợp tác giữa Cơ sở II- Trường Đại học Ngoại thương (ĐHNT) và DN. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp có khả năng triển khai nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác giữa Cơ sở II và các DN trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của trường ĐH theo tinh thần của Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13.

Từ khóa: Hợp tác, Trường đại học, Doanh nghiệp, Trường Đại học Ngoại thương, Cơ sở II

 

UNIVERSITY - INDUSTRY COLLABORATION: A CASE OF HO CHI MINH CITY CAMPUS - FOREIGN TRADE UNIVERSITY

Abstract: With complementary comparative advantages, universities and enterprises have opportunities to enhance their cooperation to solve each other's concerns effectively. The university can approach practice effectively, transfer technology directly, exploit the facilities system and experienced personnel from enterprises. This paper investigates the contents and results of the collaboration between Ho Chi Minh City Campus of Foreign Trade University and enterprises. Based on research findings, the author proposes feasible recommendations to further promote and improve efficiency in cooperation between the university and enterprises in the context of increasing international integration, autonomy, and self-responsibility of the university under Law No. 34/2018/ QH14 on amendments to Law No. 08/2012/QH13 on higher education.

Keywords: Collaboration, Universities, Industries, Foreign Trade University, Ho Chi Minh City Campus

Đọc bản PDF full tại: HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP: THỰC TIỄN TẠI CƠ SỞ II - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH