Sidebar

21
T4, 10

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 130

Nguyễn Thị Bích Huệ
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam
Trần Thị Thu Thuỷ
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thị Hoa
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Ngày nhận: 31/07/2020; Ngày hoàn thành biên tập: 27/08/2020; Ngày duyệt đăng: 28/08/2020

Tóm tắt: Trong bối cảnh toàn cầu hoá và thế giới VUCA2 như hiện nay, đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu chất lượng cao không chỉ giỏi ngoại ngữ, chuyên môn mà còn cần có tính chủ động, có năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, có khả năng làm việc nhóm và tự định hướng…là yêu cầu cấp thiết. Phương pháp dạy học theo dự án (Project Based Learning - PBL) chính là một trong những phương pháp giảng dạy có thể đạt được mục tiêu đào tạo trên (Yuasa & cộng sự, 2011). Trong bài viết này, nhóm tác giả giới thiệu phương pháp giảng dạy theo hình hức PBL cùng những hiệu quả thực tế đã áp dụng tại Khoa tiếng Nhật trường Đại học Ngoại thương từ năm 2017 đến nay. Từ những kết quả thu được, hy vọng phương pháp PBL có thể sẽ được áp dụng rộng rãi vào giảng dạy tại các học phần ngoại ngữ nói chung và tiếng Nhật nói riêng nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội trong bối cảnh mới.
Từ Khoá: Đào tạo, Tiếng Nhật, dạy học theo dự án (PBL), Học chủ động, Phát hiện vấn đề, Giải quyết vấn đề, Làm việc nhóm.

 

PROJECT-BASED LEARNING METHODOLOGY FOR TEACHING JAPANESE IN JAPANESE LANGUAGE FACULTY OF FOREIGN TRADE UNIVERSITY


Abstract: High-quality human resources development which provides not only language, technical skills but also initiative, problem-solving skills and teamwork experience. It becomes an urgent educational requirement in this digital and VUCA world. Project-based learning is one of the most effective methodology which would assist us in fulfilling this requirement (Yuasa at all, 2011). In this research, the authors would introduce project-based learning methodology for teaching Japanese Japanese Language Faculty of Foreign Trade University from 2017 to present. From the findings obtained, it is hoped that Project-based method can be widely applied in teaching in foreign language modules in general and Japanese in particular, to meet the needs of businesses and society in the new world.
Keywords: Training, Japanese, Project-based teaching (PBL), Active learning, Problem detection, Problem solving, Teamwork.

Đọc bản full PDF tại đây: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG NHẬT Ở KHOA TIẾNG NHẬT  TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG