Sidebar

22
T5, 10

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 130

Trần Minh Thu
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam
Dương Thị Hoài Nhung
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Ngày nhận: 10/01/2020; Ngày hoàn thành biêntập: 20/07/2020; Ngày duyệt đăng: 24/08/2020


Tóm tắt:Trên cơ sở khảo sát 363 mẫu và tiến hành phân tích dữ liệu, bằng mô hình phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM), tác giả đã phân tích ảnh hưởng của năm nhân tố là: truyền thống kinh doanh của gia đình, nền tảng giáo dục, đào tạo trước khởi nghiệp, đào tạo sau khởi nghiệp và kinh nghiệm tới năng lực khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở Hà Nội. Đồng thời, tác giả sử dụng mô hình hồi quy đa biến nhằm định lượng mức độ tác động của mỗi nhân tố ảnh hưởng đến năng lực khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Ngoại thương. Kết quả đưa ra có 4 yếu tố tác động trực tiếp và thuận chiều đến năng lực khởi nghiệp bao gồm:(1) Truyền thống kinh doanh của gia đình, (2) Nền tảng giáo dục, (3) Đào tạo trước khởi nghiệp và (4) Đào tạo sau khởi nghiệp. Từ đó, tác giả đưa ra những giải pháp phù hợp và mang ý nghĩa thực tế nhằm nâng cao năng lực khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Ngoại thương.A STUDY ON THE FACTORS AFFECTING ENTREPRENEURIAL CAPABILITY OF STUDENTS AT FOREIGN TRADE UNIVERSITY


Abstract: Based on the survey of 363 samples and data analysis, with exploratory factor analysis (EFA), confirmatory factor analysis (CFA) and structural equation model (SEM), the author analyzed the influence of five factors: family tradition, educational background, pre-startup training, post-startup training and experience on entrepreneurial capability of Foreign Trade University students in Hanoi campus. At the same time, the author uses a regression model to quantify the influence of each factor affecting the entrepreneurship capacity of Foreign Trade University students. The results show that there are four factors that directly and positively impact the entrepreneurial capability, including family tradition, prestartup training, post-startup training and educational background. Based on these results, the author proposes appropriate and practical solutions to improve the entrepreneurial capability of Foreign Trade University students.
Keywords: Entrepreneur, entrepreneurial capabitity, SEM, students, Foreign Trade University.

Đọc bản full PDF tại đây: NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG  TỚI NĂNG LỰC KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG