Sidebar

21
T4, 10

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 130

Nguyễn Thị Khánh Chi
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Ngày nhận: 06/05/2020; Ngày hoàn thành biên tập: 20/08/2020; Ngày duyệt đăng: 24/08/2020


Tóm tắt: Quản trị nguồn nhân lực (QTNNL) đóng vai trò quan trọng và có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tạo dựng đội ngũ nhân viên gắn kết và trung thành với tổ chức. Do đó, nghiên cứu tác động của QTNNL đến sự gắn bó của nhân viên có ý nghĩa quan trọng và thiết thực đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng nhằm đo lường sự tác động của các yếu tố trong QTNNL đến sự gắn bó của nhân viên. Tác giả thực hiện khảo tại ba hãng hàng không của Việt Nam và sử dụng kỹ thuật phân tích thống kê SPSS 20.0 để phân tích dữ liệu thu thập được từ 305 phiếu khảo sát hợp lệ. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố về lương thưởng, đào tạo và phát triển, vai trò lãnh đạo và đánh giá nhân viên trong khuôn khổ hoạt động quản trị nhân lực của tổ chức là những yếu tố quyết định sự gắn bó của nhân viên với tổ chức đó. Trong đó, tại các hãng hàng không này, chế độ lương thưởng, cơ chế đào tạo và cơ hội phát triển thăng tiến đóng vai trò quan trọng hơn cả.
Từ khóa: QTNNL, Gắn bó của nhân viên, Chế độ lương thưởng, Đào tạo và phát triển, Đánh giá nhân viên, hàng không Việt Nam


IMPACT OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ON EMPLOYEE ENGAGEMENT: A CASE OF VIETNAMESE AIRLINES


Abstract: Human Resource Management (HRM) plays an important role and has a direct impact on creating a strong and loyal staff. Therefore, studying the impact of HRM on employee engagement is important and practical for the survival of the business. This paper uses quantitative research methods to measure the impact of factors in HRM on employee engagement. The survey was conducted at three airlines in Vietnam and the statistical analysis technique using SPSS 20.0 was conducted to analyze the data collected from 305 valid survey questionnaires. Research results show that salary and remuneration, training and development, leadership and jugdement are keys to employee engagement. In particular, salary and compensation, training and development are the most important determinants.
Keywords: Human resource management, Employee engagement, Salary and remuneration, Training and development, Employee evaluation, Vietnamese airline

Đọc bản full PDF tại đây: TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC ĐẾN GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM