Sidebar

22
T5, 10

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 130

Hoàng Thị Hòa
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam
Đỗ Hoàng Phương Nhi
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Ngày nhận: 12/06/2020; Ngày hoàn thành biên tập: 23/08/2020; Ngày duyệt đăng: 23/08/2020


Tóm tắt: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là khu vực có quy mô dân số đông và nhiều tiềm năng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong thời gian qua, các quốc gia thành viên đã đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, do khác biệt ngôn ngữ, văn hóa và truyền thống, các nghiên cứu nhận định rằng các quốc gia trong khu vực cần nâng cao chất lượng giáo dục, trước hết là hệ thống hoá tiêu chuẩn tiếng Anh tại các trường đại học trong khu vực. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu tại bàn so sánh và thống kê nhằm hệ thống một số chính sách và quá trình triển khai trong lĩnh vực này tại Việt Nam và một số thành viên ASEAN. Nghiên cứu phân tích thực trạng giáo dục tiếng Anh bậc đại học ở Việt Nam, từ đó gợi ý một số giải pháp phát triển giáo dục - đào tạo tiếng Anh trong bối cảnh hội nhập khu vực thời gian tới.
Từ khóa: Giáo dục - đào tạo tiếng Anh, Giáo dục đại học, Việt Nam, ASEAN


DEVELOPING ENGLISH EDUCATION IN THE CONTEXT OF INTEGRATION IN ASEAN: PRACTICE AND POLICY IMPLICATIONS FOR VIETNAM

Abstract: The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is an area with dense population and great potential for developing high-quality human resources. In recent years, ASEAN member countries have stepped up cooperation in many fields. However, due to differences in language, tradition and culture, many researchers have identified the importance of improving education quality in this area. In order to achieve this, standardizing English education at tertiary level should be given priority. The paper uses desk study with statistical comparison methods, aiming to systemize a number of policies in this field in Vietnam and some ASEAN members. The research also analyses the reality of tertiary English education in Vietnam, thereby suggesting some solutions for developing education and training English in Vietnam in the context of deeply regional integration in the upcoming time.
Keywords:English education, Tertiary education, Vietnam, ASEAN

Đọc bản full PDF tại đây: PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TIẾNG ANH TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP TẠI ASEAN: THỰC TIỄN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM